รายการบทเรียน
Lesson: Present Simple Tense (สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 2)
About Lesson

Present Simple Tense

 หลักการใช้ Present Simple Tense 

1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเกิดขณะที่พูดเช่น
      Ann watches television.
      Ron takes a bath in the bathroom.
 
2. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เป็นจริงตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตเช่น
      Tiger is a dangerous animal.
      The earth moves around the sun.
 
3. ใชักับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆจนเป็นกิจวัตรประจำวัน
 
กฎการเติม s หรือ es หลังคำกริยา
      1.  คำกริยาธรรมดาทั่วๆไปเติม S ได้ทันที เช่นคำว่า work – works , live – lives
      2.  คำกริยาที่ลงท้ายด้วย s , ss , sh , ch , x และ o ให้เติม es เช่น go – goes ,
           watch – watches , catch – catches
      3.  คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม es เช่น cry – cries ,
           study – studies
 
 
 
 
 
 
 
Exercise Files
S__6488620.jpg
Size: 156.93 KB
รายการบทเรียน
0% Complete