รายการบทเรียน
Lesson: Present Perfect – for & since (สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 2)
About Lesson

For &  Since

For : For is used for periods of time.

For มักจะใช้ลงท้ายประโยคเพื่อขยายว่าเหตุการณ์นี้ใช้เวลานานเท่าไร เป็นการบอก “ช่วงเวลา” ที่เกิดขึ้น มีความหมายว่า “เป็นเวลา” นั่นเองค่ะ

Ex. My family have been living in New Zealand for 5 years.
(ครอบครัวของฉันอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 5 ปีมาแล้ว [ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นี่ยังไม่ไปไหน])

Ex. I have studied English for 3 hours.
(ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา 3 ชั่วโมงแล้ว [จนตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่])

 Since : Since is used to a point in time in the past

Since มักใช้เพื่อบอกจุดเริ่มต้นของเวลา มีความหมายว่า “ตั้งแต่” ใช้บอกเหตุการณ์ที่เริ่มต้นตั้งแต่อดีตดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน

Ex. I haven’t eaten anything since 8 o’clock.
(ฉันไม่ได้กินอะไรเลยมาตั้งแต่ 8 โมงเช้าแล้ว [จนปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินอะไรเลย])

Ex. We have been married since 2017.
(เราแต่งงานกันมาตั้งแต่ปี 2017 [ตอนนี้แต่งงานก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่])

สรุปการใช้ For และ Since

Ex. I have been living in Korea with my husband since 2014.
(ฉันอาศัยอยู่ประเทศเกาหลีกับสามีตั้งแต่ปี 2014)Ex. I have been living in Korea with my husband for 4 years.
(ฉันอาศัยอยู่ประเทศเกาหลีกับสามีมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว)

 ตัวอย่าง การใช้ For และ Since

For + (ช่วงเวลา) เป็นเวลา

Since (จุดเริ่มต้นเวลา) = ตั้งแต่

  For   +    one month
              more than nine months
              15 days
              39 minutes
              three hours

  Since +      last Christmas
                 1994
                 the end of summer
                 Monday

 

แบบฝึกหัด 

https://www.topworksheets.com/custom/e0731809-b57b-4910-821c-15aaf3bfcae2

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
0% Complete