รายการบทเรียน
Lesson: Famous Places (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2-3)
About Lesson

1.นักเรียนบอกความหมายของคำศัพท์ในกรอบ Check these words

 

2.  นักเรียนฟัง audio และอ่านตามอีเมลตามไปด้วย

3. นักเรียนอ่านประโยคใน Ex 2 จากนั้นอ่านอีเมลเพื่อหาคำมาเติมลงในประโยคให้สมบูรณ์ หน้า 58 (2)

4. ให้นักเรียนทำEx.3 หน้า 39 ทบทวนคำศัพท์ จากบทอ่าน โดยเติมคำลงในช่องว่างให้เป็นวลีที่ถูกต้อง

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
0% Complete