รายการบทเรียน
Lesson: Comparatives & Superlatives (สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 1)
About Lesson
  1. หนังสือเรียน หน้า 60 Ex. 1 ให้นักเรียนดูตัวอย่างการเปลี่ยนรูป adjective ในตาราง สังเกตความแตกต่าง แล้วช่วยกันสรุปวิธีทำเป็น comparative และ superlative โดย comparative ต้องตามด้วย than และ superlative ต้องมี the นำหน้าเสมอ  เพิ่มเติมว่าเราสามารถใช้ much นำหน้า comparative เมื่อต้องการทำให้การเปรียบเทียบนั้นดูหนักแน่นยิ่งขึ้น                        เช่น      He is much taller than his father. (เขาสูงกว่าพ่อของเขามาก)

2. ตัวอย่างประโยคเปรียบเทียบที่ใช้ as … as และ not as … as 

     Tom is as tall as Mark.

     The red shirt is as big as the blue shirt.

     A bike is not as expensive as a motorbike.

3. หนังสือเรียน หน้า 60 Ex. 2 ครูให้นักเรียนเติมประโยคให้สมบูรณ์ด้วย adjective ในวงเล็บ โดยเปลี่ยนให้เป็น comparative

3. หนังสือเรียน หน้า 60 Ex. 3 นักเรียนดูภาพและบอกว่าคือยานพาหนะชนิดใด (plane and train) แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบยานพาหนะทั้งสองชนิดนี้โดยใช้ as … as, much + comparative, comparative + than ร่วมกับ adjective ที่กำหนดให้

Exercise Files
comparative-and-superlative.pdf
Size: 675.17 KB
รายการบทเรียน
0% Complete