รายการบทเรียน
Lesson: Activities &  Adjectives (สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 1)
About Lesson

Activities &  Adjectives

  • นักเรียนทบทวนคำศัพท์ในบทอ่าน โดยจับคู่คำใน Ex.3 หน้า 83 ให้เป็นวลีที่ถูกต้อง
  • นำวลีดังกล่าวไปเติมลงในประโยคด้านล่างให้ถูกต้อง

  • นักเรียนอ่านออกเสียงวลีเกี่ยวกับกิจกรรมใน Ex.4a และบอกความหมายจากภาพ

  • นักเรียนอ่านตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรม 4a ที่อยากลองทำ พร้อมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวโดยใช้คำคุณศัพท์ในหน้า 81

  • ให้นักเรียนฟัง lan เล่าประสบการณ์การเดินทางของเขาแล้วเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องที่ฟัง

  • ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยสแกน QR Code

Exercise Files
Listening & Writing.pdf
Size: 334.96 KB
รายการบทเรียน
0% Complete