รายการบทเรียน
Lesson: Activities (สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 1-2)
About Lesson

Activities

  1. ให้นักเรียนอ่านชื่อหน่วยที่ 7 และบอกความหมาย
  2. นักเรียนออกเสียงวลีเกี่ยวกับกิจกรรมใน Ex.1 ตาม Cd 2 ครั้ง และบอกความหมาย

       3.  นักเรียนอ่านออกเสียงคำคุณศัพท์ใน Ex.1 และอธิบายความหมาย

     4. ให้นักเรียนหาคำกริยาทั้งหมด 7 ใน หนังสือแบบฝึกหัดหน้า 52

   5. จากนั้นให้นำคำศัพท์มาเติมลงช่องว่างให้ถูกต้อง

Exercise Files
Experiences.pdf
Size: 413.61 KB
รายการบทเรียน
0% Complete