ภาษาอังกฤษ อ16101 ป.6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

 

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา  อ 16101     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่  1-2    เวลา  120 ชั่วโมง / ปีการศึกษาจำนวน 2.0 หน่วยกิต

——————————————————————————————————————-

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทางและคำแนะนำ ในการเล่นเกม การวาดภาพ   การทำอาหาร เครื่องดื่มและการประดิษฐ์   อ่านข้อความ นิทานและบทกลอน ใช้พจนานุกรมและหลักการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง   เขียนประโยค  ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และรู้ความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง  นันทนาการ สุขภาพ  สวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อประจำท้องถิ่น ได้แก่ บึงบอระเพ็ด เขาหน่อ แม่วงศ์ เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 1,050-1,200 คำ  ฟังประโยค บทสนทนาในนิทานง่ายๆ  เรื่องเล่า และตอบคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง   พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ   พูดแนะนำตนเอง  เพื่อน  บุคคลใกล้ตัว   ครอบครัว  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว   และกิจวัตรประจำวัน   ใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆ ในการพูดขอความช่วยเหลือ  การตอบรับ การปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  การแสดงความต้องการ   การแสดงความรู้สึกและการให้เหตุผลประกอบ       พูดคำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำที่มี 2  –  3 ขั้นตอน  เขียนกลุ่มคำและประโยคที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  และตาราง   เขียนแสดงความคิดเห็น   ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เขียนกล่าวอวยพร  เขียนแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    นำเสนอข้อมูลความสำคัญของเทศกาลสำคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   และโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลของกลุ่มประเทศอาเซียน อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย    ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ถูกต้อง  เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย   ค้นคว้า รวบรวมและนำเสนอ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  และสามารถเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3 ห่วง 2 เงื่อนไข เช่น ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ฯลฯ รวมไปถึงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะโดยการช่วยกันรักษาความสะอาด แยกประเภทของขยะและทิ้งขยะลงในถัง  ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา    ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นและรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว   จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

นักเรียนมีความมุงมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย   มีความซื่อสัตย์  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีจิตสาธารณะ  และดำรงตนอยู่อย่างพอเพียง

ตัวชี้วัด

ต1.1   ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3,ป.6/4              ต1.2   ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5

ต1.3  ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3                       ต2.1   ป.6/1  ป.6/2   ป.6/3

ต2.2   ป.6/1  ป.6/2                                  ต3.1   ป.6/1

ต4.1  ป.6/1                                            ต4.2   ป.6/1                                           

รวม  20  ตัวชี้วั

Show More

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง My School

  • ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง Classroom Request

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?