ภาษาอังกฤษ อ15101 ป.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ฝึกปฏิบัติทักษะ  การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา  สร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว การซื้อขาย  อากาศ และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อประจำท้องถิ่น ได้แก่ บึงบอระเพ็ด เขาหน่อ แม่วงศ์ สิ่งที่น่าสนใจโดยใช้ประโยคเดี่ยว ประโยครวม ข้อความ บทสนทนา  สื่อความหมายตามบริบทของข้อความที่พบตามวัยแล้วแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาได้อย่างมีวิจารณญาณด้วยภาษาที่สุนทรี  ตระหนักในคุณค่าของภาษาอังกฤษ ใช้สื่อเทคโนโลยีและการจัดการในการเรียนรู้ แสวงหาความเรียนรู้เพิ่มเติม นำเสนอ สืบค้นข้อมูล ความรู้ในวิชาอื่นและสามารถเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เช่น ความพอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ฯลฯ รวมไปถึงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะโดยการช่วยกันรักษาความสะอาด แยกประเภทของขยะและทิ้งขยะลงในถัง

ที่เรียนตามความสนใจ รู้จักนำภาษาต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมพร้อมกับมีความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย
โดยใช้กระบวนการฟัง  กระบวนการพูด กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการดูหรือพินิจ กระบวนการสื่อความ ทักษะทางภาษาหรือ กระบวนการทางภาษา และกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอย่างมีมารยาทถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจัง ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น ใช้พลังของภาษาประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานการอาชีพ และชีวิตประจำวันและการพัฒนาบุคลิกภาพมีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ และใช้ภาษาอย่างสละสลวยริเริ่มสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/1     ต 1.1ป.5/2      ต1.1 ป.5/3      ต1.1 ป.5/4
ต 1.2 ป.5/1     ต 1.2 ป.5/2     ต1.2 ป.5/3      ต 1.2 ป.5/4     ต 1.2 ป.5/5
ต 1.3 ป.5/1     ต 1.3 ป.5/2     ต 1.3 ป.5/3     ต 2.1 ป.5/1     ต 2.1 ป.5/2

ต 2.1 ป.5/3   ต 2.2 ป.5/1     ต 2.2 ป.5/2    ต 3.1 ป.5/1    ต 4.1 ป.5/1

ต 4.2 ป.5/1
รวม  20  ตัวชี้วัด

 

 

Show More

What Will You Learn?

 • อ่านออกเสียงคำ ประโยค และข้อความง่ายๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการออกเสียง
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยข้อความสั้นๆ
 • แนะนำสถานที่ภายในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยวาดภาพและเขียนบรรยาย

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง My School

 • แบบทดสอบเรื่อง My school
 • ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง My School (School Subject)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 2 Classroom Activities
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 3 Classroom Object
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 4 Numbers
 • ชั่วโมงที่ 5 Ordinal Number
 • ชั่วโมงที่ 6-8 Time
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 9 Free time activities
 • ชั่วโมงที่ 10 Sport
 • ชั่วโมงที่ 11-12 go-play-do
 • ชั่วโมงที่ 13 V.to be
 • ชั่วโมงที่ 14 V.to.be (Negative)
 • ชั่วโมงที่ 15 V.to.be (Question)
 • ชั่วโมงที่ 16-17 Adverb of frequency
 • ชั่วโมงที่ 18-19 Present Simple Tense
 • ชั่วโมงที่ 20 Present Simple Tense (Question)
 • ชั่วโมงที่ 21 Present Simple Tense (Negative)
 • ชั่วโมงที่ 22 -24 Wh-Question

หน่วยเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง My world

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?