ภาษาอังกฤษ อ14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

เข้าใจคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ สะกดคาe และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เข้าใจคำ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว (simple sentence) และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่มและนันทนาการ บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานที่มีภาพประกอบ คำศัพท์เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้อื่น เข้าใจประโยค บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง คำศัพท์ สำนวนและประโยคที่ใช้บอกความต้องการ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและเรื่องใกล้ตัว เข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารของเจ้าของภาษา ความแตกต่างของตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยใช้กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ที่นักเรียนรู้จักหรือ เคยไปมาแล้ว เช่น บึงบอระเพ็ด พิพิธภัณฑ์จันเสน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและเข้าใจในวัฒนธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้จักรณรงค์ช่วยกันรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดการขยะภายในโรงเรียนหรือห้องเรียนตัวเองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รับประทานอาหารโดยไม่เหลือเศษอาหารให้เป็นขยะอินทรีย์ มีวาทศิลป์และในมารยาทในการพูด กล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม

 

ตัวชี้วัด

ต 1.1   ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3   ป.4/4

ต 1.2   ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3   ป.4/4    ป.4/5

ต 1.3   ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3

ต 2.1   ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3

ต 2.2   ป.4/1   ป.4/2

ต 3.1   ป.4/1

ต 4.1   ป.4/1

ต 4.2   ป.4/1

รวม 20 ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

 • นักเรียนเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
 • นักเรียนสามารถเขียนถาม-ตอบ เกี่ยวกับรายวิชาที่ชอบและไม่ชอบได้
 • นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

About the instructor

Course Curriculum

Unit 1 Myself

 • Greeting สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • Introduce yourself สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2
  14:29
 • My body สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • My body สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • My appearance สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • Countable and Uncountable Nouns สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 3
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?