ภาษาอังกฤษ อ11101 ป.1 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รหัส อ11101  รายวิชาภาษาอังกฤษ                                       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน
: ปลายภาค = 70 : 30            จำนวนหน่วยกิต 1.5

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เข้าใจคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ สะกดคาe และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เข้าใจคำ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว (simple sentence) และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่มและนันทนาการ บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานที่มีภาพประกอบ คำศัพท์เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้อื่น เข้าใจประโยค บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง คำศัพท์ สำนวนและประโยคที่ใช้บอกความต้องการ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและเรื่องใกล้ตัว เข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารของเจ้าของภาษา ความแตกต่างของตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยใช้กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ที่นักเรียนรู้จักหรือ เคยไปมาแล้ว เช่น บึงบอระเพ็ด เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและเข้าใจในวัฒนธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้จักรณรงค์ช่วยกันรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดการขยะภายในโรงเรียนหรือห้องเรียนตัวเองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รับประทานอาหารโดยไม่เหลือเศษอาหารให้เป็นขยะอินทรีย์ มีวาทศิลป์และในมารยาทในการพูด กล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม
ตัวชี้วัด
          ต 1.1   ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3   ป.1/4
ต 1.2   ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3   ป.1/4
ต 1.3   ป.1/1
ต 2.1   ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3
ต 2.2   ป.1/1
ต 3.1   ป.1/1
ต 4.1   ป.1/1
ต 4.2   ป.1/1
รวม 16 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • 1. นักเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับวิชา และสิ่งของต่างๆในโรงเรียน
 • 2. นักเรียนเขียน และตอบคำถามจากภาพที่ครูกำหนดให้ได้
 • 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

About the instructor

Course Curriculum

Unit 3 My School

 • 1. ทบทวนเรื่อง Thing in my classroom
  00:00
 • 2. Preposition (in, on, under)
  00:00
 • 3. ทบทวน Preposition (in, on, under)
  00:00
 • 4. ทบทวน Preposition (in, on, under)
  00:00
 • 5. ทบทวน Preposition (in, on, under)
  00:00
 • 6. Opposite Words
  00:00
 • 7. ทบทวน Opposite Words
  00:00
 • 8. ทบทวน Opposite Words
  00:00
 • 9. ทบทวน Opposite Words
  00:00

Unit 4 My World

 • 10. The 10 Countries of ASEAN
  00:00
 • 11. ทบทวน The 10 Countries of ASEAN
  00:00
 • 12. ทบทวน The 10 Countries of ASEAN
  00:00
 • 13. ทบทวน The 10 Countries of ASEAN
  00:00
 • 14. Days
  00:00
 • 15. ทบทวน Days
  00:00
 • 16. ทบทวน Days
  00:00
 • 17. ทบทวน Days
  00:00
 • 18. Colors
  00:00
 • 19. ทบทวน Colors
  00:00
 • 20. ทบทวน Colors
  00:00
 • 21. ทบทวน Colors
  00:00
 • 22. Months of the year 1
  00:00
 • 23. ทบทวน Months of the year 2
  00:00
 • 24. ทบทวน Months of the year 3
  00:00
 • 25. ทบทวน Months of the year 3
  00:00
 • 26. ทบทวน Days and Months
  00:00
 • 27. ใบงานเรื่อง Days and Months
  00:00
 • 28. Transportations 1
  00:00
 • 29. ทบทวน Transportations 2
  00:00
 • 30. ทบทวน Transportations 3
  00:00
 • 31. ทบทวน Transportations 4
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?