ภาษาอังกฤษ อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายวิชา

สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รหัส อ11101 รายวิชาภาษาอังกฤษ                                                       ภาคเรียนที่ 1-2 เวลา 120 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                                                จำนวน 1.5 หน่วยกิต

            การปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ที่ฟัง การระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน การเลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง การตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว การพูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง การใช้คำสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง การบอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง การพูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว การพูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย การระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

            โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง กระบวนการพูด กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการดูหรือพินิจ กระบวนการสื่อความ ทักษะทางภาษาหรือกระบวนการทางภาษา กระบวนการในการถามตอบ การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น บึงบอระเพ็ด และกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน

            เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษา มีเจตคติที่ดีต่อภาษา รักการเรียนรู้ภาษา มีประสิทธิภาพในการสื่อความ เพื่อพัฒนาในด้านของทักษะการสื่อสารและการเรียนรู้ การใช้ภาษาได้อย่างมีวิจารณญาณ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ตลอดจนการมีมารยาทในการพูด การกล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้และคุณธรรม รู้จักการรณรงค์ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและจัดการขยะภายโรงเรียนหรือห้องเรียนตัวเองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4
ต 1.2 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4
ต 1.3 ป.1/1
ต 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3
ต 2.2 ป.1/1
ต 3.1 ป.1/1
ต 4.1 ป.1/1
ต 4.2 ป.1/1

รวม 16 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • 1. รู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว
 • 2. รู้ภาษาในการสื่อสาร และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • 3. สามารถอ่าน เขียน และตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้

About the instructor

Course Curriculum

Unit 1 : Myself

 • ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ (A-Z) : Week 1 (คาบที่ 1)
  00:00
 • คำทักทาย (Greetings) : Week 1 (คาบที่ 2)
  00:00
 • คำทักทาย (Greetings) : Week 1 (คาบที่ 3)
  00:00
 • คำทักทาย (Greetings) : Week 2 (คาบที่ 1)
  00:00
 • การแนะนำตนเอง (Introduce Myself) : Week 2 (คาบที่ 2)
  00:00
 • ร่างกายของฉัน (My Body) : Week 2 (คาบที่ 3)
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?