ภาษาจีน6 จ33202 ม.6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ภาษาจีน 6 (จ 33202) เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่านและเขียน) โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการออกเสียง พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีน เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษา สุภาษิต และบทกลอนของภาษาจีนกับภาษาไทย ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ วิเคราะห์สรุปความ แสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผลหรือยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน

About the instructor

Course Curriculum

บทที่7 成语故事

  • เนื้อหาในบทเรียน
  • คลิปวีดิโอการสอน
  • ความรู้เพิ่มเติม

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?