ภาษาจีน4 จ33201 ม.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                         รายวิชา ภาษาจีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2                                             เวลาเรียน 60 ชั่วโมง   2.5 หน่วยกิต

ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอ่านเขียนคำอธิบายบทสนทนาข้อความที่เป็นความเรียงและไม่เป็น

ความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ โต้ตอบใช้ประโยคตามโครงสร้าง

ไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและใช้

ประโยคต่างๆ ได้ถูกต้อง

 

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด

สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จําลอง มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด

สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษาเพื่อใช้ในการใช้ชีวิต การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

จีน   เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษารู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าใจตีความและแสดง

ความคิดเห็นต่อข้อความข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเจ้าของภาษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

What Will You Learn?

  • นักเรียนรู้คำศัพท์และบทความเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆ

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่7 我们哪儿的冬天跟北京一样冷 (สัปดาห์ที่1-2)

  • เนื้อหาในบทเรียน
  • คลิปวีดิโอการสอน

หน่วยการเรียนรู้ที่8 冬天快要到了 (สัปดาห์ที่3-4)

  • คำศัพท์และบทสนทนาในบทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่9 快上来吧,要开车了 (สัปดาห์ที่ 5-6)

  • คำศัพท์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?