ภาษาจีน ป.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

 

คำอธิบายรายวิชา

   ภาษาจีน                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    ภาคเรียนที่ 2                                              เวลา 20 ชั่วโมง

 

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้เข้าใจคำศัพท์ ประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สามารถเรียนรู้วิธีการอ่านออกเสียงตามระบบสัทอักษรภาษาจีนกลางและตัวอักษรจีน สามารถฟังพูด ปฏิบัติตามคำสั่ง ใช้ภาษาท่าทางสื่อสารความหมาย พูดทักทาย พูดแนะนำตนเอง กล่าวลา กล่าวขอบคุณและขอโทษได้เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญตามประเพณี วัฒนธรรม เจ้าของภาษาได้โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต

ผลการเรียนรู้

 1. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
 2. บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง
 3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 4. เขียนตัวอักษรจีนคำศัพท์ง่ายๆ

รวม 4 ผลการเรียนรู้

 

 

What Will You Learn?

 • นักเรียนสามารถรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวิชาต่างๆในรูปแบบวิชาภาษาจีน
 • สามารถรู้คำศัพท์ แปลความหมายและอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 8 你今天有什么课?(วันนี้เธอเรียนอะไร)

 • สัปดาห์ที่ 1 看图学词语 (เรียนรู้คำศัพท์ด้วยรูปภาพ)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 说一说 (ฝึกสนทนา หน้า 58-59)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 แบบฝึกหัดบทที่ 8 (หน้า 42-46)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 แบบทดสอบ Formative 1

บทที่ 9 我的课表。(ตารางเรียนของฉัน)

 • สัปดาห์ที่ 5 看图学词语 (เรียนรู้คำศัพท์ด้วยรูปภาพ)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 说一说 ฝึกสนทนา (หน้า 66-67 )
  00:00

บทที่ 11 你是哪国人?(คุณเป็นคนชาติไหน)

 • สัปดาห์ที่ 7 看图学词语 (เรียนรู้คำศัพท์ด้วยรูปภาพ)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 说一说 (ฝึกสนทนา หน้า 79)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค
 • สัปดาห์ที่ 10 เรื่อง วันทั้ง 7 ในภาษาจีน

บทที่ 12 泰国人说泰语. (คนไทยพูดภาษาไทย)

 • สัปดาห์ที่ 11 看图学词语 (เรียนรู้คำศัพท์ด้วยรูปภาพ)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 เรื่อง 说一说. (ฝึกสนทนา หน้า 86)
 • สัปดาห์ที่ 13 สอบก่อนปลายภาค (For 2)

บทที่ 13 汉语很有用. (ภาษาจีนมีประโยชน์มาก)

 • สัปดาห์ที่ 14 เรื่อง 看图学词语 (เรียนรู้คำศัพท์ด้วยรูปภาพ)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?