ภาษาจีนเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายวิชาภาษาจีน                                                                           ภาคเรียนที่ 1-2  เวลา  40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 70:30                                           จำนวน  1.0   หน่วยกิต

 

เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งที่ใช้ในห้องเรียนปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆที่ฟังหรืออ่าน การประสมเสียง อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความและฝึกออกเสียง ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพหรือระบุภาพ สัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำกลุ่มคำ ประโยค และข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน  ตอบคำถามจากการฟัง และอ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบ พูดหรือโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และคำอนุญาตง่ายๆ  บอกคำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง พูดหรือเขียนแสดงความต้องการของตนเองและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัว  แสดงออกอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีนและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน

โดยใช้ทักษะ โดยใช้กระบวนการฟัง กระบวนการพูด  กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียนกระบวนการดูหรือพินิจ  กระบวนการสื่อความ  ทักษะทางภาษาหรือกระบวนการทางภาษา

เพื่อให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อภาษา รักการเรียนรู้ภาษา  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ  ใช้ภาษาได้อย่างมีมารยาทถูกต้องมีวิจารณญาณ  ตลอดจนใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยและมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ การให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อเป็นความรู้ต่อยอดแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สามที่เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารทั่วโลก การมีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงทางสายกลาง

ผลการเรียนรู้ที่

1.เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆที่ฟังหรืออ่าน

2.การประสมเสียง อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยคตามหลักการออกเสียง

3.ระบุภาพหรือระบุภาพสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ

4.ตอบคำถามจากการฟัง และอ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบ

5.พูดหรือโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

6.ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และคำอนุญาตง่ายๆ

7.บอกคำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง

8.พูดหรือเขียนแสดงความต้องการของตนเองและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ

9.พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัว

10.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย

Show More

What Will You Learn?

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคำที่ใช้ในห้องเรียน
 • เรียนรู้สัทอักษร พินอิน พยัญชนะ 拼音/声母
 • ประสมเสียง อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทฝึกออกเสียงง่ายๆตามหลักการออกเสียง
 • ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคจากการฟังหรืออ่าน
 • การฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา ที่มีภาพประกอบ
 • เรียนรู้ คำศัพท์ ประโยค บทสนทนาสั้น เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

About the instructor

Course Curriculum

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การประสมเสียงและพินอินภาษาจีน

 • เรื่อง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การประสมเสียงและพินอิน
  00:00

ทบทวนบทเรียนภาษาจีน ปลายภาคเรียน เทอม 2
นักเรียนเรียนรู้เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า/ห้องครัว/ขนาด

 • เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า/ห้องครัว/ขนาด
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?