ภาษาจีนเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายวิชาภาษาจีน                                                                            ภาคเรียนที่ 1-2  เวลา  40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 70:30                                           จำนวน  1.0   หน่วยกิต

ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน การประสมเสียงอ่านออกเสียง  กลุ่มคำ ประโยคและบทฝึกออกเสียงตามหลักการออกเสียง ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงคามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคจากการฟังหรืออ่าน ตอบคำถามจากฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนาเพลงหรือนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง ประโยคหรือข้อความที่ใช้แนะนำตัวเอง บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและเขียนให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งใกล้ตัวตามแบบที่ฟัง บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบที่ฟัง พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษรจีน คำ กลุ่มคำและความหมาย สัทอักษรพินอินและออกเสียงได้ถูกต้อง บอกความเหมือนหรือความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของจีนและของไทย บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวของกับกลุ่มสาระอื่นฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆเกิดขึ้นในห้องเรียนการใช้ภาษาจีนรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัวจากสื่อต่างๆใช้ภาษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น

โดยใช้ทักษะ โดยใช้กระบวนการฟัง กระบวนการพูด  กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียนกระบวนการดูหรือพินิจ  กระบวนการสื่อความ  ทักษะทางภาษาหรือกระบวนการทางภาษา

เพื่อให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อภาษา รักการเรียนรู้ภาษา  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ  ใช้ภาษาได้อย่างมีมารยาทถูกต้องมีวิจารณญาณ  ตลอดจนใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยและมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ การให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อเป็นความรู้ต่อยอดแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาที่เป็นภาษาที่สามที่เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารทั่วโลก การมีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงทางสายกลาง

ผลการเรียนรู้ที่

   1.ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆที่ฟังหรืออ่าน
   2.หลักการออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และพยางค์ เสียงหนัก-เบา เสียงสูง-ต่ำ
   3.ประสมเสียง อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทฝึกออกเสียงง่ายๆตามหลักการออกเสียง
  4.ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคจากการฟังหรืออ่าน
  5.ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือเพลงและนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบ

        6.พูดโตตอบฟังใช้คำสั่งและคำขอร้อง ด้วยคำสั้นๆง่ายๆเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน

  7.บอกความต้องการง่ายๆตนเองตามแบบที่ฟังพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

8.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนทีเหมาะสมกับวัย

  9.บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
    10.ใช้ภาษาจีนเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว
Show More

What Will You Learn?

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคำที่ใช้ในห้องเรียน 课堂用语
 • เรียนรู้สัทอักษร พินอิน พยัญชนะ 拼音/声母
 • เรียนรู้ คำศัพท์ ประโยค บทสนทนาสั้น เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

About the instructor

Course Curriculum

คำที่ใช้ในห้องเรียน 课堂用语

 • เรื่องคำที่ใช้ในห้องเรียน 课堂用语
  00:00
 • แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำที่ใช้ในห้องเรียน 课堂用语

พยัญชนะ 声母

 • เรื่อง พยัญชนะ 声母
  00:00
 • แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง พยัญชนะ 声母

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การประสมเสียง พินอิน

 • เรื่องพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การประสมเสียง พินอิน
  00:00

ทบทวนบทเรียนภาษาจีน ปลายภาคเรียน เทอม 2
เรื่อง คำตรงข้าม เรื่อง เทศกาล เรื่องสถานที่

 • ทบทวนบทเรียนเรื่อง คำตรงข้าม /เทศกาล /สถานที่
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?