ภาษาจีนเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส


คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายวิชาภาษาจีน                                                                              ภาคเรียนที่ 1-2  เวลา  40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 70:30                                              จำนวน  1.0   หน่วยกิต

ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆที่ฟัง ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียงและประสมเสียงง่ายๆตามหลักการออกเสียง ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคจากการฟังหรืออ่าน ใช้ภาษาสื่อสารในการพูด คำขอร้อง ภาษาท่าทาง อ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำและประโยคง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียน พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียน บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟังอ่านออกเสียงเข้าใจประโยคข้อความสั้นๆโดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ ระบุตัวอักษรจีนบอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างตัวอักษรจีนกับตัวอักษรไทย บอกและเขียนคำศัพท์ ประโยคและบทสนทนาสั้น  พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีนการอย่างสุภาพ ใช้ภาษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการของตนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอและให้ข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่างๆที่พบเห็นในห้องเรียนและสถานศึกษาด้วยข้อความสั้นๆกับเพื่อนคุณครูและบุคคลอื่น

โดยใช้ทักษะ โดยใช้กระบวนการฟัง กระบวนการพูด  กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียนกระบวนการดูหรือพินิจ  กระบวนการสื่อความ  ทักษะทางภาษาหรือกระบวนการทางภาษา

เพื่อให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อภาษา รักการเรียนรู้ภาษา  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ  ใช้ภาษาได้อย่างมีมารยาทถูกต้องมีวิจารณญาณ  ตลอดจนใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยและมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ การให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อเป็นความรู้ต่อยอดแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สามที่เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารทั่วโลก การมีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงทางสายกลาง

ผลการเรียนรู้ที่

1.ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆที่ฟังเกี่ยวกับคำที่ฟัง

2.ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน

3.ประสมเสียงคำง่ายๆตามหลักการออกเสียง

4.ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน

5.ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนนา เพลงหรือนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบ

6.พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง การทักทาย ขอบคุณ กล่าวลา

7.ใช้คำสั่งง่ายๆตามแบบที่ฟัง คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน

 1.   บอกความต้องการ พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวง่ายๆตามแบบที่ฟัง

9.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา

10.บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

Show More

What Will You Learn?

 • นักเรียนสามารถเข้าใจคำที่ใช้ในห้องเรียน 课堂用语
 • สัทอักษรพินอินภาษาจีน พื้นฐาน 拼音/声母 
 • นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง คำ ประโยค บทสนทนาสั้น เรื่องใกล้ตัวเป็นภาษาจีน

About the instructor

Course Curriculum

เรื่องที่ 1 คำที่ใช้ในห้องเรียน 课堂用语
ภาษาจีน ชั่วโมงที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 1.นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องคำที่ใช้ในห้องเรียน课堂用语 2.นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง เรื่องคำที่ใช้ในห้องเรียน 课堂用语 15 คำ

 • เรื่องคำที่ใช้ในห้องเรียน 课堂用语
  00:00
 • แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง คำที่ใช้ในห้องเรียน 课堂用语

เรื่องที่ 2 พยัญชนะ 声母
ภาษาจีน ชั่วโมงที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 1.นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องคำที่ใช้ในห้องเรียน课堂用语 2.นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง เรื่องคำที่ใช้ในห้องเรียน 课堂用语 15 คำ

 • เรื่องพยัญชนะ 生母
  00:00
 • แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง พยัญชนะ 声母 

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การประสมเสียง พินอิน

 • เรื่อง พยัญชนะ สระ วรรรยุกต์ การประสมเสียงและพินอิน
  00:00

ทบทวนบทเรียนภาษาจีนชั้น ป.1 เทอม 2
เรื่อง ป้ายบอกทาง/ป้ายจราจร เรื่อง รูปทรง เรื่อง เทศกาล

 • ทบทวนบทเรียน ชั้น ป.1 เทอม 2
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?