ภาษาจีนเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ปีการศึกษา 2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายวิชาภาษาจีน                                                                                   ภาคเรียนที่ 1-2  เวลา  40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 70:30                     จำนวน  1.0   หน่วยกิต

ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆที่ฟัง ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง อ่านตัวอักษรจีน คำศัพท์และประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคจากการฟังหรืออ่าน ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา เพลงหรือนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบ การพูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนอักษรจีน คำศัพท์ง่ายๆ  บอกความเหมือนหรอความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของจีนและของไทย บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระอื่น พูด แสดงออกและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย ใช้ภาษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอและให้ข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่างๆที่พบเห็นในห้องเรียนและสถานศึกษาด้วยข้อความสั้นๆกับเพื่อนคุณครูและบุคคลอื่น

โดยใช้ทักษะ โดยใช้กระบวนการฟัง กระบวนการพูด  กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียนกระบวนการดูหรือพินิจ  กระบวนการสื่อความ  ทักษะทางภาษาหรือกระบวนการทางภาษา

เพื่อให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อภาษา รักการเรียนรู้ภาษา  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ  ใช้ภาษาได้อย่างมีมารยาทถูกต้องมีวิจารณญาณ  ตลอดจนใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยและมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ การให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อเป็นความรู้ต่อยอดแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สามที่เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารทั่วโลก การมีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงทางสายกลาง

ผลการเรียนรู้ที่

1.ปฏิบัติตามคำสั่งและคำศัพท์คำขอร้องง่ายๆ และคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน

2.ระบุสัทอักษรตามระบบพิน อ่านออกเสียงและประสมเสียง

3.อ่านอักษรจีน คำศัพท์ และประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง

4.ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคจากการฟังหรืออ่าน

5.ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาเพลงหรือนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบ

6.พูดโตตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

7.ใช้คำสั่งและคำขอร้อง ความต้องการง่ายๆตามแบบที่ฟัง

8.ใช้ภาษาบอกความต้องการง่ายๆตนเองตามแบบที่ฟัง

9.พูดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวจากเรื่องที่เรียน

10.เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

Show More

What Will You Learn?

 • นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง คำที่ใช้ในห้องเรียน 课堂用语
 • นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง สัทอักษรพินอิน พยัญชนะ 拼音/声母

About the instructor

Course Curriculum

พยัญชนะ 声母

 • เรื่อง พยัญชนะ 声母
  00:00
 • แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง พยัญชนะ 声母

คำที่ใช้ในห้องเรียน 课堂用语

 • เรื่องคำที่ใช้ในห้องเรียน 课堂用语
  00:00
 • แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำที่ใช้ในห้องเรียน 课堂用语

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การประสมเสียง พินอิน

 • เรื่องพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การประสมเสียงภาษาจีน
  00:00

ทบทวนบทเรียนภาษาจีน ปลายภาคเรียน เทอม 2
เรื่อง รูปทรง เรื่อง ป้ายบอกทาง/ป้ายจราจร เรื่อง เทศกาล

 • ทบทวนบทเรียนเรื่อง รูปทรง ป้ายบอกทาง เทศกาล
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?