ภาษาจีนอนุบาล

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

การจัดประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้ที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560  เรื่องตัวเลข1-10,ครอบครัวชั้นอนุบาลที่ปีที่ 3 เป็นการจัดประสบการณ์ด้านภาษา

เพื่อให้เด็กได้รู้จักการอ่านออกเสียงคำศัพท์ตัวเลข1-10,ครอบครัวตามหลักการอ่านออกเสียง

เพื่อให้เด็กได้รู้จักการอ่านออกเสียงคำศัพท์ตัวเลข1-10,ครอบครัวด้วยรูปภาพตามหลักการอ่านออกเสียง

เพื่อให้เด็กได้รู้จักการเขียนอักษรตามเสียงคำศัพท์ตัวเลข1-10,ครอบครัวตามหลักการเขียน

เพื่อให้เด็กได้รู้จักการเขียนอักษรตามหลักการเขียนเส้นก่อนหลังที่ถูกต้องคำศัพท์ตัวเลข1-10,ครอบครัว

เพื่อให้เด็กได้รู้จักการเขียนคำศัพท์ตัวเลข1-10,ครอบครัวในชีวิตประจำวันง่ายๆ

ใช้หลักการเรียนรู้แบบบูรณาการเพลงในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษา  พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่ร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย   โดยใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก

About the instructor

Course Curriculum

เรียนรู้ 1-10
-การจัดประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้ที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เรื่องตัวเลข1-10 -เพื่อให้เด็กได้รู้จักการอ่านออกเสียงคำศัพท์ตัวเลข1-10 -เพื่อให้เด็กได้รู้จักการอ่านออกเสียงคำศัพท์ตัวเลข1-10 -เพื่อให้เด็กได้รู้จักการเขียนอักษรตามเสียงคำศัพท์ตัวเลข1-10 -เพื่อให้เด็กได้รู้จักการเขียนอักษรตามหลักการเขียนเส้นก่อนหลังที่ถูกต้องคำศัพท์ตัวเลข1-10, -เพื่อให้เด็กได้รู้จักการเขียนคำศัพท์ตัวเลข1-10 -ใช้หลักการเรียนรู้แบบบูรณาการเพลงในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษา พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย โดยใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?