ฟิสิกส์ 10 ว32210 ม.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาวิเคราะห์การเกิดคลื่นกล และองค์ประกอบของคลื่น การเคลื่อนที่ของคลื่น สมบัติของคลื่นเสียง การเกิดคลื่นเสียง สมบัติของเสียง การได้ยิน ความเข้มของเสียง ความดัง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับเสียง มลภาวะของเสียง และศึกษาระดับความเข้มเสียงในท้องถิ่น เช่น ในย่านชุมชน สี่แยกสะพานเดชาติวงศ์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง การเกิดแสง การเคลื่อนที่ของแสง ความเร็วแสง คุณสมบัติของแสง สเปกตรัมของแสง  ประโยชน์และโทษของแสง

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การทดลอง การคำนวณและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ทักษะ จิตวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ ขยัน ทุ่มเท สนใจ ใฝ่รู้  มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ประหยัด เรียบง่าย จงรักภักดีและกตัญญู เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามัคคี  สามารถสื่อสารความรู้ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตวัน

ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายและทดลองการเกิดคลื่นกล ประเภทของคลื่น ลักษณะของคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางและสมบัติของคลื่นกลได้
 2. อธิบายและคำนวณหาปริมาณต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็วคลื่น เฟสของคลื่นและสมบัติของคลื่นได้
 3. อธิบายการเกิดและการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ธรรมชาติของเสียง และทำกิจกรรมเพื่อสังเกตปรากฏการณ์แทรกสอด การเลี้ยวเบนของเสียง และระบุได้ว่าเสียงมีคุณสมบัติเป็นคลื่นได้
 4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นเสียง คำนวณหาปริมาณต่างๆเมื่อกำหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้ได้
 5. ศึกษาและทำกิจกรรมเพื่อสังเกตปรากฏการณ์เกิดบีตส์ของเสียงและการเกิดคลื่นนิ่ง ของเสียง พร้อมทั้งบอกเงื่อนไขได้
 6. อธิบายและยกตัวอย่างความถี่ธรรมชาติของวัตถุ และทำกิจกรรมเพื่อสังเกตปรากฏการณ์สั่นพ้องของวัตถุได้
 7. อธิบายและคำนวณการสั่นพ้องของเสียง และทำการทดลองเพื่อวัดความยาวคลื่นเสียงในอากาศ โดยอาศัยปรากฏการณ์สั่นพ้องและการแทรกสอดของคลื่นเสียงในหลอดเรโซแนนซ์ ได้
 8. อธิบายความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียงที่มีผลต่อการได้ยิน และคำนวณหาปริมาณต่างๆ เมื่อกำหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้ได้
 9. ระบุมลภาวะของเสียง ระดับเสียง คุณภาพเสียง หูกับการยิน ที่มีผลต่อการได้ยินได้
 10. อธิบายลักษณะและเงื่อนไขของการเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทก พร้อมทั้งยกตัวอย่างอันตรายที่เกิดจากคลื่นกระแทกได้
 11. อธิบายและยกตัวอย่างเพื่อแสดงว่าแสงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยอัตราเร็วที่สูงมาก ซึ่งมีค่าจำกัดคงตัวค่าหนึ่งได้
 12. อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับสมบัติการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง
 13. บอกความแตกต่างระหว่างแสงโพลาไรซ์กับแสงไม่โพลาไรซ์ได้
 14. คำนวณและวาดภาพเพื่อศึกษากฎการสะท้อนของแสง พร้อมทั้งหาตำแหน่งภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ กระเว้าและเลนส์ชนิดต่างๆได้
 15. คำนวณเรื่องการหักเหของแสงเพื่อนำไปสู่การหาค่าดรรชนีหักเหของวัตถุ การสะท้อนกลับหมดของแสงที่มีผลมาจากการหักเหของแสง ความลึกจริง ความลึกปรากฏได้
 16. อธิบายและคำนวณค่าต่างๆ จากการใช้ทัศนูปกรณ์
 17. คำนวณค่าความสว่างที่ปรากฏบนพื้นที่ใดๆ และบอกค่าความสว่างที่เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆได้
 18. อธิบายส่วนประกอบของตา พร้อมทั้งการมองเห็นสีของนัยน์ตาได้

รวมทั้งหมด   18   ผลการเรียนรู้   

Show More

What Will You Learn?

 • 1. อธิบายและทดลองการเกิดคลื่นกล ประเภทของคลื่น ลักษณะของคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางและสมบัติของคลื่นกลได้
 • 2. อธิบายและคำนวณหาปริมาณต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็วคลื่น เฟสของคลื่นและสมบัติของคลื่นได้
 • 3. อธิบายการเกิดและการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ธรรมชาติของเสียง และทำกิจกรรมเพื่อสังเกตปรากฏการณ์แทรกสอด การเลี้ยวเบนของเสียง และระบุได้ว่าเสียงมีคุณสมบัติเป็นคลื่นได้
 • 4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นเสียง คำนวณหาปริมาณต่างๆเมื่อกำหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้ได้
 • 5. ศึกษาและทำกิจกรรมเพื่อสังเกตปรากฏการณ์เกิดบีตส์ของเสียงและการเกิดคลื่นนิ่ง ของเสียง พร้อมทั้งบอกเงื่อนไขได้
 • 6. อธิบายและยกตัวอย่างความถี่ธรรมชาติของวัตถุ และทำกิจกรรมเพื่อสังเกตปรากฏการณ์สั่นพ้องของวัตถุได้
 • 7. อธิบายและคำนวณการสั่นพ้องของเสียง และทำการทดลองเพื่อวัดความยาวคลื่นเสียงในอากาศ โดยอาศัยปรากฏการณ์สั่นพ้องและการแทรกสอดของคลื่นเสียงในหลอดเรโซแนนซ์ ได้
 • 8. อธิบายความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียงที่มีผลต่อการได้ยิน และคำนวณหาปริมาณต่างๆ เมื่อกำหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้ได้
 • 9. ระบุมลภาวะของเสียง ระดับเสียง คุณภาพเสียง หูกับการยิน ที่มีผลต่อการได้ยินได้
 • 10. อธิบายลักษณะและเงื่อนไขของการเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทก พร้อมทั้งยกตัวอย่างอันตรายที่เกิดจากคลื่นกระแทกได้
 • 11. อธิบายและยกตัวอย่างเพื่อแสดงว่าแสงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยอัตราเร็วที่สูงมาก ซึ่งมีค่าจำกัดคงตัวค่าหนึ่งได้
 • 12. อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับสมบัติการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง
 • 13. บอกความแตกต่างระหว่างแสงโพลาไรซ์กับแสงไม่โพลาไรซ์ได้
 • 14. คำนวณและวาดภาพเพื่อศึกษากฎการสะท้อนของแสง พร้อมทั้งหาตำแหน่งภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ กระเว้าและเลนส์ชนิดต่างๆได้
 • 15. คำนวณเรื่องการหักเหของแสงเพื่อนำไปสู่การหาค่าดรรชนีหักเหของวัตถุ การสะท้อนกลับหมดของแสงที่มีผลมาจากการหักเหของแสง ความลึกจริง ความลึกปรากฏได้
 • 16. อธิบายและคำนวณค่าต่างๆ จากการใช้ทัศนูปกรณ์
 • 17. คำนวณค่าความสว่างที่ปรากฏบนพื้นที่ใดๆ และบอกค่าความสว่างที่เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆได้
 • 18. อธิบายส่วนประกอบของตา พร้อมทั้งการมองเห็นสีของนัยน์ตาได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คลื่นกล

 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • คลื่นกล
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 1 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 1 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 2 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 2 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 3 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 3 ตอนที่ 2
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เสียงและการได้ยิน

 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 4 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 4 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 5 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 5 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 6 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 6 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 7 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 7 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 8 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 8 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 10 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 10 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 11
  00:00
 • คริปการสอน สัปดาห์ที่ 12
  00:00
 • คริปการสอน สัปดาห์ที่ 13
  00:00
 • คริปการสอน สัปดาห์ที่ 14
  00:00
 • คริปการสอน สัปดาห์ที่ 15
  00:00
 • คริปการสอน สัปดาห์ที่ 16
  00:00
 • คริปการสอน สัปดาห์ที่ 17
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?