รายการบทเรียน
Lesson: สัปดาห์ที่ 2 พลังงานประเภทของพลังงาน
About Lesson

ในปัจจุบันเรื่องพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ของโลก  และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อมวลมนุษยชาติมากขึ้นทุกที  มนุษย์จึงได้มีการคิดค้นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก  ได้แก่  แสงอาทิตย์  ลม  น้ำ  ความร้อนจากใต้พิภพ  และชีวมวล  เป็นต้น  ซึ่งพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่สะอาด  ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น  สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์  มีประสิทธิภาพ  และมีความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิค  เศรษฐกิจ  และสังคม

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
0% Complete