พลังงานกับชีวิต ว33102 ม.6 ภาคเรียนที่ 2

Categories: ม.6
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รหัสวิชา ว33103              รายวิชาพลังงานกับชีวิต           ภาคเรียนที่  2                          เวลา 60 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                                                       จำนวนหน่วยกิต  1.5

ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล และอธิบาย แหล่งพลังงานสำคัญของโลกพลังงานจากแสงอาทิตย์

พลังงานจากน้ำในเขื่อน พลังงานจากคลื่น พลังงานจากลม พลังงานจากชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานจากไฮโดรเจน พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์  รังสี (radiation) รังสีที่มองไม่เห็นพลังงานที่แผ่จากดวงอาทิตย์ไม่ได้มีแต่รังสีความร้อนและแสงที่เรามองเห็น ยังมีรังสีอื่น ๆ อีกหลายชนิดซึ่งเรามองไม่เห็น

และเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับแสง  ถ้าเรานำรังสีต่าง ๆ มาเรียงตามความถี่ของคลื่นจะได้สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และรังสีที่สูงและต่ำกว่าช่วงความถี่ของแสงจะเป็นรังสีที่มองไม่เห็น ได้แก่ รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีอินฟราเรด คลื่นไมโครเวฟ และคลื่นวิทยุ  ซึ่งปัจจุบันเราสามารถสร้างและควบคุมรังสีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้นำความรู้ในการดำรงชีวิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการที่เหมาะสม และเศรษฐกิจพอเพียง และจัดการขยะการรักษา

  สิ่งแวดล้อม   การตระหนักมลพิษของสิ่งแวดล้อม

การประหยัดพลังงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

 

What Will You Learn?

  • นักเรียนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?