พละศึกษาระดับปฐมวัยปีที่ 3

Categories: ปฐมวัย, อ.3
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ความรู้รวบยอด

การจัดประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้ที่ 1-4 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560  ในกิจกรรมกลางแจ้ง  เพื่อให้เด็กส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่-กล้ามเนื้อเล็กให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด รู้จักปรับตัวในการเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักระเบียบวินัย การรอคอย   รวมทั้งการรู้จักระวังรักษาความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รู้จักการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ใช้หลักการเรียนรู้แบบบูรณาการเพลงและเกมการละเล่นในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่ร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  โดยใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก

What Will You Learn?

  • เพื่อให้เด็กส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่-กล้ามเนื้อเล็กให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด รู้จักปรับตัวในการเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักระเบียบวินัย การรอคอย   รวมทั้งการรู้จักระวังรักษาความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รู้จักการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง

About the instructor

Course Curriculum

กิจกรรมกลางแจ้ง สัปดาห์ที่ 1 เรื่องการโยนบอล
ส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่-กล้ามเนื้อเล็กให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด รู้จักปรับตัวในการเล่น รู้จักระวังรักษาความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รู้จักการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

  • เรื่องการโยนบอล สัปดาห์ที่ 1

กิจกรรมกลางแจ้ง สัปดาห์ที่ 2 เรื่องเกมวิ่งเก็บของ
ส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่-กล้ามเนื้อเล็กให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด รู้จักปรับตัวในการเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักระเบียบวินัย การรอคอย   รวมทั้งการรู้จักระวังรักษาความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รู้จักการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

  • เรื่องเกมวิ่งเก็บของ สัปดาห์ที่ 2

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?