พลศึกษา พ14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 2/2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                                                    ภาคเรียนที่ 1-2

รหัสวิชา พ14101                                                                                                                  เวลา  40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษา วิเคราะห์  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย (ในช่วงอายุ 9-12  ปี)   ความสำคัญของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  การดูแลรักษากล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ผลพัฒนาการของตนเองในการออกกำลังกาย เล่นเกม และเล่นกีฬา  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพ สภาวะอารมณ์และความรู้สึก ผลที่มีต่อสุขภาพ ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ความสำคัญของการใช้ยาและหลักการใช้ยาอย่างถูกวิธี วิธีปฐมพยาบาล ผลเสียของการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

ปฏิบัติ แสดงคำพูดหรือท่าทาง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด  สารเคมี  แมลงสัตว์กัดต่อยและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่ แบบ  เคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ  กายบริหารมือเปล่าประกอบจังหวะ   เกมเล่นเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด  การเล่นกีฬาพื้นฐาน  ตามกฎ  กติกาการเล่น  สมรรถภาพทางกาย

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย  กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล  การแก้ปัญหา และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถตัดสินใจ  และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และมีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

พ 1.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3

พ 2.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3

พ 3.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4

พ 3.2  ป.4/1,  ป.4/2

พ 4.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4

พ 5.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3

Show More

What Will You Learn?

  • ความคล่องแคล่วว่องไวในการออกกำลังกาย

About the instructor

Thanawarat Makfuk
การศึกษา: ปริญญาตรีพลศึกษา - ปริญญาโทพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?