พลศึกษา พ13101 ป.3 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโต โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ เติบโตของร่างกาย อธิบายความสำคัญและความแตกต่างของแต่ละครอบครัว สร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ใช้ทักษะการปฏิเสธเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แปรงฟันอย่างถูกวิธี และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้เหมาะสม และป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของโรค ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง เลือกขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายและสามารถปฐมพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการเล่น

มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การละเล่นพื้นเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น ขี่ม้าส่งเมือง ตามกฎ กติกา ข้อตกลง เพื่อให้เกิดความมีวินัย รักการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา เกิดความสนุกสนานและปลอดภัยและกีฬาที่นิยมในกลุ่มประเทศอาเซียน

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา การระดมสมอง และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะสื่อสาร สามารถตัดสินใจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม  การบูรณาการ “รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ” วิธีป้องกันขยะในโรงเรียน ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน

What Will You Learn?

 • เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดได้
 • เลือกออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมืองและเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย และขำจำกัดของตนเอง
 • ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของการออกกำลังกาย การเล่นเกม การละเล่นพื้นเมืองได้

About the instructor

Course Curriculum

การออกกำลังกาย

 • สัปดาห์ที่ 1-4 ชั่วโมงที่ 1 หลักการออกกลังกาย
  00:00
 • แบบฝึกหัด หลักการออกกำลังกาย
 • สัปดาห์ที่ 5-8 ชั่วโมงที่ 2 การออกกำลังกาย
  00:00
 • แบบทดสอบ การออกกำลังกาย
 • สัปดาห์ที่ 10 – 13 ชั่วโมงที่ 3-4 เรื่อง การออกกำลังกาย #กระโดดเชือก
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14-16 ชั่วโมงที่ 5 การออกกำลังกาย #กระโดดเชือก 1 นาที
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?