พลศึกษา พ13101 ป.3 ภาคเรียนที่ 2/2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                         ภาคเรียนที่ 1-2

รหัสวิชา พ.1301                                                                           เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโต โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย อธิบายความสำคัญและความแตกต่างของแต่ละครอบครัว สร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน    ใช้ทักษะการปฏิเสธเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แปรงฟันอย่างถูกวิธี และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้เหมาะสม และป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของโรค ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง เลือกขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้าย    และสามารถปฐมพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการเล่น

มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ      การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การละเล่นพื้นเมือง ตามกฎ กติกา ข้อตกลง เพื่อให้เกิดความมีวินัย รักการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา เกิดความสนุกสนานและปลอดภัย

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การสืบค้นข้อมูล     การแก้ปัญหา การระดมสมอง และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะสื่อสาร สามารถตัดสินใจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

พ 1.1   ป.3/1    ป.3/2        ป.3/3

พ 2.1   ป.3/1        ป.3/2        ป.3/3

พ 3.1   ป.3/1    ป.3/2

พ 3.2   ป.3/1    ป.3/2

พ 4.1   ป.3/1    ป.3/2     ป.3/3     ป.3/4    ป.3/5

พ 5.1   ป.3/1    ป.3/2     ป.3/3

            รวม  18  ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

  • การเคลื่อนไหวร่างกาย ความคล่องตัว

About the instructor

Thanawarat Makfuk
การศึกษา: ปริญญาตรีพลศึกษา - ปริญญาโทพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?