ประวัติศาสาตร์ ส.13102 ป.3

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ประวัติศาสตร์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                                             ภาคเรียนที่ 1-2

รหัสวิชา ส 13102                                                                                                  เวลา  40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 80 : 20                                                     จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต

 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน วิธีการเทียบคริสต์ศักราช            กับพุทธศักราช และใช้ศักราชในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว วิธีสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน และชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เส้นเวลา (Timeline) ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปัจจัยที่    ทำให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางสังคม พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตามลำดับ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ

โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย การสำรวจ การสังเกต การสอบถาม      การอ่าน การฟัง การสรุปความ การเขียน และการเล่าเรื่อง

เห็นคุณค่ามีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย   ในตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ด้วยคุณธรรม และค่านิยม        ที่เหมาะสม

 

 

 

 

ตัวชี้วัด

ส 4.1 ป.3/1, ป.3/2

ส 4.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3

ส 4.3 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3

 

รวมทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด

Show More

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 วัน เวลา และ เหตุการณ์

  • การนับศักราช
    00:00
  • การนับศักราช 2
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?