รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชื่อผลงานของพระมหากษัตริย์ที่สร้างสรรค์ชาติไทย
ผลงานของบุคคลสำคัญ ดังนี้ - พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย - พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
0/8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างสรรค์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
0/8
Lesson: เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ พระมหาธรรมราชาที่ 1 สัปดาห์ที่ 1
รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชื่อผลงานของพระมหากษัตริย์ที่สร้างสรรค์ชาติไทย
ผลงานของบุคคลสำคัญ ดังนี้ - พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย - พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
0/8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างสรรค์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
0/8
0% Complete