ประวัติศาสตร์ ส23104 ม.3 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส23104  วิชา ประวัติศาสตร์                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                                                         เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ พัฒนาการของไทย          สมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย โดยวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย และผลของเหตุการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป  ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายาม ในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่นของตนเอง และประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดจนพัฒนาการในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เกิดความรักความภาคภูมิใจ     ในความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

Show More

What Will You Learn?

 • วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยประชาธิปไตยได้
 • วิเคราะห์พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของไทยสมัยประชาธิปไตยได้
 • วิเคราะห์พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของไทยสมัยประชาธิปไตยได้
 • อธิบายเหตุการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยได้
 • วิเคราะห์พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของไทยสมัยประชาธิปไตยได้
 • วิเคราะห์พัฒนาการด้านสังคมของไทยสมัยประชาธิปไตยได้
 • วิเคราะห์พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยสมัยประชาธิปไตยได้
 • ระบุเหตุผลที่ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้
 • สรุปผลที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้
 • อธิบายพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยประชาธิปไตยได้
 • วิเคราะห์บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยประชาธิปไตยได้
 • อธิบายความหมายของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยได้
 • สรุปปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยได้
 • ยกตัวอย่างบุคคลและผลงานในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้
 • สืบค้นภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนได้
 • ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป
 • พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) โดยสังเขป
 • ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป
 • พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) โดยสังเขป
 • อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยสังเขป
 • อธิบายความสำคัญของที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขปได้
 • สรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทวีปอเมริกาเหนือโดยสังเขปได้
 • วิเคราะห์อิทธิพลของทวีปอเมริกาเหนือต่อสังคมโลกได้
 • อธิบายความสำคัญของที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขปได้
 • สรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทวีปอเมริกาใต้โดยสังเขปได้
 • วิเคราะห์อิทธิพลของทวีปอเมริกาใต้ต่อสังคมโลกได้
 • อธิบายความสำคัญของที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปแอฟริกาที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขปได้
 • สรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทวีปแอฟริกาโดยสังเขปได้
 • วิเคราะห์อิทธิพลของทวีปแอฟริกาต่อสังคมโลกได้
 • อธิบายความสำคัญของที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขปได้
 • สรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียโดยสังเขปได้
 • วิเคราะห์อิทธิพลของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียต่อสังคมโลกได้
 • วิเคราะห์อิทธิพลอารยธรรมตะวันตกในภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้
 • ระบุสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้
 • อธิบายเหตุการณ์เกี่ยวกับการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้
 • วิเคราะห์ผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีต่อมนุษยชาติได้
 • ระบุสาเหตุของการเกิดสงครามเย็นได้
 • อธิบายสถานการณ์ของสงครามเย็นได้
 • วิเคราะห์ผลกระทบของสงครามเย็นที่มีต่อมนุษยชาติได้
 • อธิบายบทบาทขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้
 • วิเคราะห์บทบาทขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย
พัฒนาการของไทยในสมัยประชาธิปไตยในด้านต่างๆ ทำให้ราชธานีมีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง และส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง
  00:00
 • การเมืองการปกครองภายใต้การรัฐประหาร
  00:00
 • การเมืองการปกครองภายใต้กระแสเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตย
  00:00
 • พัฒนาการเศรษฐกิจของไทยสมัยประชาธิปไตย
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย ทำให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า และช่วยกันอนุรักษ์ไว้

 • ตัวอย่างการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ของโลก นอกจากนั้นอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกยังมีผลสำคัญต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

 • พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในทวีปยุโรป
 • พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในทวีปอเมริกาเหนือ
 • พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในทวีปอเมริกาใต้
 • พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในทวีปแอฟริกา
 • พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในทวีปออสเตรเลีย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?