ประวัติศาสตร์ ส21104 ม.1 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา ส 21104   รายวิชาประวัติศาสตร์                                                   ภาคเรียนที่  2  เวลา  20   ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  : ปลายภาค = 70 : 30                                  จำนวนหน่วยกิต    0.5  หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาค ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด

ส 4.2   ม.1/1   ม.1/2

ส 4.3    ม.1/2   ม.1/3

รวม 4 ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

Show More

What Will You Learn?

 • วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ
 • วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย และสังคมไทยในปัจจุบัน
 • อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ เกิดจากปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของอาณาจักรหลายประการ และมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ส่งผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

 • การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย *สัปดาห์ที่ 1 (1 – 5 พ.ย. 2564)
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการในสมัยสุโขทัย *สัปดาห์ที่ 2 (8 – 12 พ.ย. 2564)
 • พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย *สัปดาห์ที่ 3 (15 – 19 พ.ย. 2564)
 • พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย *สัปดาห์ที่ 4 (22 – 26 พ.ย. 2564)
 • พัฒนาการทางด้านสังคมสมัยสุโขทัย *สัปดาห์ที่ 5 (29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 64)
 • พัฒนาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย *สัปดาห์ที่ 6 (7-9 ธ.ค. 64)
 • พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย
 • อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกที่มีผลต่อสุโขทัย
 • การสร้างสรรค์ภูมิปัญหาในสมัยสุโขทัย
 • ความเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัย
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย สัปดาห์ที่ 1
 • แบบฝึกหัดตอบคำถามเรื่อง “การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ” สัปดาห์ที่ 1
 • แบบฝึกหัดตอบคำถามเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการในสมัยสุโขทัย” สัปดาห์ที่2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พัฒนาการของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ ในแต่ละสมัย ซึ่งนอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกันในภูมิภาคก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองเช่น ในปัจจุบัน

 • สัปดาห์ที่ 13 เรื่องพัฒนาการของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (พัฒนาการในสมัยโบราณ พัฒนาการในสมัยใหม่ และพัฒนาการในสมัยปัจจุบัน)
 • สัปดาห์ที่ 14 เรื่อง ความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสังคมไทยในปัจจุบัน

 • สัปดาห์ที่ 15 เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • สัปดาห์ที่ 16 เรื่อง แหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • สัปดาห์ที่ 17 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีผลต่อพัฒนาการของไทยในปัจจุบัน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?