ประวัติศาสตร์ ส21102 ม.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา ส 21102   รายวิชาประวัติศาสตร์                                                     ภาคเรียนที่  1  เวลา  20   ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  : ปลายภาค = 70 : 30                                   จำนวนหน่วยกิต    0.5  หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต ที่มาและตัวอย่างการใช้ศักราชในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเทียบศักราชตามแบบต่าง ๆ การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเหตุการณ์สำคัญสมัยสุโขทัย ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย

โดยใช้ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงเข้าสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รักและภูมิใจในความเป็นมาของท้องถิ่นนครสวรรค์ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 

 

 

ตัวชี้วัด

ส 4.1   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3

ส 4.3    ม.1/1

 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด

Show More

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

 • 1. ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา สัปดาห์ที่ 1
  00:00
 • 2. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สัปดาห์ที่ 2
  00:00
 • แบบทดสอบก่อนเรียนประเมินตนเอง
 • 3. ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต สัปดาห์ที่ 3
  00:00
 • 4. การนับและการเปรียบเทียบศักราชแบบต่าง ๆ สัปดาห์ที่ 4
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์

 • 1. ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยที่ ปรากฎในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สัปดาห์ที่ 5
  00:00
 • 2. ตัวอย่างศักราชในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สัปดาห์ที่ 6
  00:00
 • 3. การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย และความเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัย สัปดาห์ที่ 7
  00:00
 • 1. ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ สัปดาห์ที่ 8
  00:00
 • 2. วิธีการทางประวัติศาสตร์ สัปดาห์ที่ 9
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?