ประวัติศาสตร์ ส15102 ป.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รหัสวิชา ส15102   รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                  ภาคเรียนที่  2  เวลา  20   ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  : ปลายภาค = 70 : 30                         จำนวนหน่วยกิต    0.5  หน่วยกิต

 

 

          ศึกษาวิธีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ทราบข้อมูลเรื่อง สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา บอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน เข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงการเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบันและมีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย และธำรงรักษาความเป็นไทย

 

รหัสตัวชี้วัด                                             

4.3     ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

 • พัฒนาการการด้านการเมือง การปกครองในสมัยอยุธยา
 • ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในสมัยอยุธยา
 • ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี
 • ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรี
 • การกอบกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี
 • พระราชประวัติและผลงานของพระเจ้าตากสินมหาราช

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 1 อยุธยาเมือง

 • ชั่วโมงที่ 1 การปกครองในสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลาย
 • ใบงานที่ 1 เรื่อง การปกครองสมัยอยุธยา
 • powerpoint เรื่อง การปกครองในสมัยอยุธยา
 • ชั่วโมงที่ 2 พัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
 • powerpoint เรื่อง เศรษฐกิจในสมัยอยุธยา
 • ใบงานที่ 2 เรื่อง เศรษฐกิจในสมัยอยุธยา
 • ชั่วโมงที่ 3-4 -5 ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา
  00:00
 • VDO เรื่อง บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา (พระเจ้าอู่ทอง)
  00:00
 • ใบงานที่ 3 เรื่อง ผลงานและบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา (พระเจ้าอู่ทอง)
 • ใบงานที่ 4 เรื่อง ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา (พระบรมไตรโลกนาถ)
 • ชั่วโมงที่ 6 – 7- 8 ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา
 • vdo เรื่อง ผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา (พระบรมไตรโลกนาถ)
  00:00
 • vdo เรื่อง ผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
  00:00
 • ใบงานที่ 5 เรื่อง ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา (พระนเรศวร)
 • vdo เรื่อง ผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช)
 • ใบงานที่ 6 เรื่อง ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา (พระนารายณ์มหาราช)
 • ใบงานที่ 7 เรื่อง ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา (ชาวบ้านบางระจัน)

บทที่ 2 พัฒนาการสมัยธนบุรี

 • สัปดาห์ที่ 9 VDO เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรธนบุรี
  00:00
 • ใบงานที่ 8 เรื่อง การสถาปนากรุงธนบุรี
 • สัปดาห์ที่ 10 vdo เรื่อง พระราชประวัติและผลงานของพระเจ้าตากสินมหาราช
  00:00

บทที่ 3 ภูมิปัญญาไทย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?