ประวัติศาสตร์ ส12102 ป.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ประวัติศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                                        ภาคเรียนที่ ๑-๒

รหัสวิชา ส ๑๒๑๐๒                                                                                            เวลา  ๔๐ ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = ๗๐ : ๓๐                                         จำนวนหน่วยกิต ๑ หน่วยกิต

 

ศึกษาวิธีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ทราบข้อมูลเรื่อง ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในท้องถิ่น เช่น มะรืน มะเรื่อง วานซืน ฯลฯ การลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในช่วงชีวิตของตนเอง โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจ ประเพณีในท้องถิ่น เช่น การแข่งเรือยาว การลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีแห่ธง ฯลฯ ควรอนุรักษ์ไว้ และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน เข้าใจความเป็นมาวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย

ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน และมีความรักความภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย และธำรงรักษาความเป็นไทย สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ โดยการฝึกนิสัยการคัดแยกขยะเพื่อช่วยลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ใหม่

 

 

 

 

 

   ตัวชี้วัด

ส ๔.๑     ป.๒/๑, ป.๒/๒

ส ๔.๒     ป.๒/๑, ป.๒/๒

ส ๔.๓     ป.๒/๑, ป.๒/๒

รวม ๖ ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • 1. ช่วยสนองความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแทนการคาดเดา หรือความเชื่อถือที่ปราศจากหลักฐาน
 • 2. เป็นบันทึกประสบการณ์ของมนุษยชาติที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาเพื่อเป็นบทเรียน
 • 3. ช่วยให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในชาติ มีความตระหนักในคุณค่าของมรดกด้านต่างๆ
 • 4. ช่วยให้รู้จักและเข้าใจในเรื่องของโลก และเรื่องของเพื่อนมนุษยชาติที่กว้างขวางออกไป
 • 5. ฝึกให้คนรู้จักใช้เหตุผลในการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ
 • 6. ช่วยในการทำนายอนาคต หรือนำแบบแผนของการปฏิบัติดีไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

About the instructor

Course Curriculum

– หน่วยที่ 3 มรดกไทย

 • คนดีในท้องถิ่น 1
  00:00
 • คนดีในท้องถิ่น 2
  00:00
 • ดนดีในท้องถิ่น 3
  00:00
 • วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ
  00:00
 • วัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าภูมิใจ
  00:00
 • วัฒนธรรม ประเพณี เกี่ยวกับอาชีพ
  00:00
 • วัฒนธรรม ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวัน
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?