หน่วยที่ 3 เรื่อง ชาติไทย?

สัญลักษณ์ของชาติ เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นชาติ สัญลักษณ์ของชาติไทย เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพและภูมิใจ
เรื่อง ภาษาไทย สัปดาห์ที่ 3