ประวัติศาสตร์ ส11102 ป.1 ภาคเรียนที่ 2

Categories: ป.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่ 1-2

รหัสวิชา ส11102   เวลา 20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 70 :  30  จำนวนหน่วยกิจ 1 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติ และจันทรคติ คำที่แสดงช่วงเวลา เรียงลำดับ เหตุการณ์ ในชีวิตประจำวัน ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของตนเองในอดีตกับปัจจุบันที่เห็นเป็นรูปธรรมใกล้ตัวผู้เรียน เช่น การดำเนินชีวิตที่ยึดหลักความพอเพียง

โดยใช้ทักษะ การสังเกต การบอกเล่า การเชื่อมโยง การสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ กานเล่าเรื่อง การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอย่าง การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตูผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง

ตระหนักและเห็นคุณค่ามีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยในตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ด้วยคุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

 

ส 4.2   ป.1/2

ส 4.3   ป.1/1    ป.1/2    ป.1/3

รวม 4 ตัวชี้วัด

 

What Will You Learn?

  • อธิบายความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 3 เรื่อง ชาติไทย
สัญลักษณ์ของชาติ เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นชาติ สัญลักษณ์ของชาติไทย เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพและภูมิใจ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?