ประวัติศาสตร์สากล ส33102 ม.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รหัส ส33102    รายวิชา  ประวัติศาสตร์สากล                               ภาคเรียนที่ 1-2 เวลา 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                                   จำนวน  0.5  หน่วยกิต

 

ศึกษาวิเคราะห์ ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล การศึกษาอารยธรรมของโลกยุคโบราณ อารยธรรม  เมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมกรีก อารยธรรมโรมัน อารยธรรมลุ่มแม่น้ำเหลืองหรือแม่น้ำ  ฮวงเหอ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดนครสวรรค์ทรัพยากรท้องถิ่นโดยเฉพาะภูมิปัญญาชาวบ้านของนครสวรรค์

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย       เกิดความรักความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงานโดยมีพื้นฐานของความพอเพียง อดออมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี  รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะโดยใช้สิ่งของ      ที่ไม่ได้ใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการใช้หลัก 3 R  ( Resue, Reduce, Resycle )

 

ตัวชี้วัด     

4.1        ม. 4-6/1   ม. 4-6/2

ส. 4.2       ม. 4-6/1   ม. 4-6/2   ม. 4-6/3   ม. 4-6/4

 

 

รวม         6    ตัวชี้วัด

 

What Will You Learn?

  • เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล การศึกษาอารยธรรมของโลกยุคโบราณ อารยธรรม เมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมกรีก อารยธรรมโรมัน อารยธรรมลุ่มแม่น้ำเหลืองหรือแม่น้ำ ฮวงเหอ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

  • ศักราชแบบตะวันตกและศักราชแบบจีน
    00:00
  • การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
    00:00
  • สรุป เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล

  • การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?