ประวัติวรรณคดี ท33202 ม.6/3-4 ภาคเรียนที่ 2/2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาวรรณคดีสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประวัติกวี   เนื้อหาของวรรณคดี  เพื่อให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทย  เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างสมัยเข้าใจค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อคิดเห็นใน วรรณคดีของกลุ่มอาเซียน  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยและวรรณคดีของกลุ่มอาเซียน ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์  ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมไทย
โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมรรยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการดำรงชีวิต  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

About the instructor

Course Curriculum

วรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๓

  • ทบทวนวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ 3
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?