ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (เคมี) ว31254 ม.4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว31254 วิชา ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                                          เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

การเรียนการสอนรายวิชา รายงานวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เชิงวิชาการประกอบด้วยโครงงานประเภท สํารวจ ทดลอง และสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมที่ให้นักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ตั้งแต่เริ่ม จนทําโครงงานสําเร็จ การทําโครงงานเน้นให้นักเรียนฝึกคิด วิเคราะห์ปัญหาที่สนใจที่จะทําโครงงาน คิด ออกแบบการประดิษฐ์และทดลองประสิทธิภาพได้ และตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสม มีการวางแผนการ ดําเนินงานเพื่อลงมือปฏิบัติทดลองได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียน รายงาน ตลอดจนนําเสนอผลงานและแสดงผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ การทํากิจกรรมจะช่วยพัฒนา นักเรียนให้สามารถคิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหา ผลการศึกษาค้นคว้าในระดับของนักเรียนจะขยายไปถึงขั้น นําไปใช้แก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในท้องถิ่นส่งผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ได้

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบคันข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาวิศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

 1. ระบุปัญหาจากชีวิตประจําวันเพื่อนําไปสู่การทําโครงงานวิทยาศาสตร์
 2. สืบค้นข้อมูลประกอบการทําโครงงานวิทยาศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และมีความน่าเชื่อถือ
 3. วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการทดลอง จัดทําเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
 4. การทํางานเป็นกลุ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสดงความคิดเห็น การออกแบบหรือดัดแปลงการทดลอง ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
 5. ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความถนัดและสนใจกลุ่มละโครงงาน
 6. นําเสนอและจัดแสดงผลงานในรูปแบบการนําเสนอปากเปล่า หรือ นิทรรศการ

รวม 6 ผลการเรียนรู้

What Will You Learn?

 • 1. นักเรียนระบุปัญหาจากชีวิตประจําวันเพื่อนําไปสู่การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้
 • 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการทดลอง จัดทําเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
 • 3. นักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความถนัดและสนใจกลุ่มละโครงงาน
 • 4. นักเรียนนําเสนอและจัดแสดงผลงานในรูปแบบการนําเสนอปากเปล่า หรือ นิทรรศการ ได้

About the instructor

Course Curriculum

การเขียนรายงานวิทยาศาสตร์

 • องค์ประกอบของรายงานวิทยาศาสตร์

ปฏิกิริยาโซเดียมฟอสเฟตกับแบเรียมคลอไรด์

 • ใบงาน สัปดาห์ 12
  00:00
 • สัปดาห์ 13 วันที่ 24/1/65
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?