รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 เรื่องการแสดงละครที่ไม่ใช้ท่ารำ
การแสดงละครที่ไม่ใช้ท่ารำ เป็นละครที่ดำเนินเรื่องโดยไม่ใช้ท่ารำ มีแต่บทร้องและบทพูดในการดำเนินเรื่อง โดยดัดแปลงมาจากละครตะวันตกและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการแสดง ทำให้ผู้ชมเข้าใจ สามารถวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดงได้ตามหลักการละคร
0/8
หน่วยที่ 4 เรื่องการสร้างสรรค์ละครสั้น
ละครสั้นเป็นการแสดงรูปแบบหนึ่งที่ช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยท่วงท่าและการเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถดัดแปลงมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งในการแสดงละครสั้นจะต้องคำนึงถึงรูปแบบการนำเสนอ และเทคนิคที่นำมาจัดแสดงเพื่อให้เกิดความสมจริง และควรมีการวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดง เพื่อนำไปปรับปรุงการแสดงให้มีคุณภาพมากขึ้น
0/6
Lesson: หลักการสร้างสรรค์ละครสั้น
About Lesson

ต้องชัดเจนว่าเป็นการนำเสนอละครสั้นประเภทใด ซึ่งจะสร้างอารมณ์และจินตนาการได้แตกต่างกัน

เนื้อเรื่อง

ควรบอกผู้ชมให้ชัดเจนว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น ซึ่งควรจะเป็นเพียงเหตุการณ์เดียวและเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับใคร ที่ไหน อย่างไร ต้องลำดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่องกัน

ตัวละครและบทสนทนา

การสร้างตัวละครในเรื่องสั้นสามารถแบ่งออกเป็น ๒ แบบ ได้แก่

  • แบบที่ให้ความสำคัญแก่ตัวละคร ตัวละครจะทำให้เกิดเนื้อเรื่อง โครงเรื่องจะไม่สำคัญนัก
  • แบบที่เน้นเนื้อเรื่องเป็นสำคัญ ตัวละครไม่ค่อยมีความสำคัญ เนื้อเรื่องลึกลับ มีเงื่อนงำ

เวลาและสถานที่

 ต้องมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมบรรยากาศของละครให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น

แก่นของเรื่อง

  • แสดงแนวคิดสำคัญของเรื่อง เป็นการมุ่งสอนคติเตือนใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • แสดงธรรมชาติของมนุษย์ ได้แก่ อารมณ์ต่างๆ ของมนุษย์
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 เรื่องการแสดงละครที่ไม่ใช้ท่ารำ
การแสดงละครที่ไม่ใช้ท่ารำ เป็นละครที่ดำเนินเรื่องโดยไม่ใช้ท่ารำ มีแต่บทร้องและบทพูดในการดำเนินเรื่อง โดยดัดแปลงมาจากละครตะวันตกและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการแสดง ทำให้ผู้ชมเข้าใจ สามารถวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดงได้ตามหลักการละคร
0/8
หน่วยที่ 4 เรื่องการสร้างสรรค์ละครสั้น
ละครสั้นเป็นการแสดงรูปแบบหนึ่งที่ช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยท่วงท่าและการเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถดัดแปลงมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งในการแสดงละครสั้นจะต้องคำนึงถึงรูปแบบการนำเสนอ และเทคนิคที่นำมาจัดแสดงเพื่อให้เกิดความสมจริง และควรมีการวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดง เพื่อนำไปปรับปรุงการแสดงให้มีคุณภาพมากขึ้น
0/6
0% Complete