หน่วยที่ 3 เรื่องการแสดงละครที่ไม่ใช้ท่ารำ?

การแสดงละครที่ไม่ใช้ท่ารำ เป็นละครที่ดำเนินเรื่องโดยไม่ใช้ท่ารำ มีแต่บทร้องและบทพูดในการดำเนินเรื่อง โดยดัดแปลงมาจากละครตะวันตกและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการแสดง ทำให้ผู้ชมเข้าใจ สามารถวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดงได้ตามหลักการละคร

หน่วยที่ 4 เรื่องการสร้างสรรค์ละครสั้น?

ละครสั้นเป็นการแสดงรูปแบบหนึ่งที่ช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยท่วงท่าและการเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถดัดแปลงมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งในการแสดงละครสั้นจะต้องคำนึงถึงรูปแบบการนำเสนอ และเทคนิคที่นำมาจัดแสดงเพื่อให้เกิดความสมจริง และควรมีการวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดง เพื่อนำไปปรับปรุงการแสดงให้มีคุณภาพมากขึ้น
ประวัติความเป็นมาของละครที่ไม่ใช้ท่ารำ

          ละครที่ไม่ใช้ท่ารำ  หมายถึง  ละครที่ดำเนินเรื่องโดยไม่ใช้ท่ารำ  มีแต่บทร้องและบทพูดในการดำเนินเรื่อง  ตัวละครใช้ท่าทางตามธรรมชาติประกอบการแสดง  ซึ่งได้แก่  ละครร้อง  ละครสังคีต  และละครพูด