รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 เรื่องการแสดงละครที่ไม่ใช้ท่ารำ
การแสดงละครที่ไม่ใช้ท่ารำ เป็นละครที่ดำเนินเรื่องโดยไม่ใช้ท่ารำ มีแต่บทร้องและบทพูดในการดำเนินเรื่อง โดยดัดแปลงมาจากละครตะวันตกและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการแสดง ทำให้ผู้ชมเข้าใจ สามารถวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดงได้ตามหลักการละคร
0/8
หน่วยที่ 4 เรื่องการสร้างสรรค์ละครสั้น
ละครสั้นเป็นการแสดงรูปแบบหนึ่งที่ช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยท่วงท่าและการเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถดัดแปลงมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งในการแสดงละครสั้นจะต้องคำนึงถึงรูปแบบการนำเสนอ และเทคนิคที่นำมาจัดแสดงเพื่อให้เกิดความสมจริง และควรมีการวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดง เพื่อนำไปปรับปรุงการแสดงให้มีคุณภาพมากขึ้น
0/6
Lesson: การวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดง
About Lesson

การวิจารณ์ละครร้อง

  • รูปแบบของการแสดง พิจารณาว่าเป็นการแสดงละครร้องประเภทใด
  • องค์ประกอบอื่นๆ พิจารณาถึงความไพเราะของดนตรีและการขับร้องและทัศนองค์ประกอบอื่นๆ
  • ความเป็นเอกภาพ ซึ่งผู้แสดงทุกคนจะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การวิจารณ์ละครพูด

  • รูปแบบของการแสดง พิจารณาว่าเป็นการแสดงละครพูดประเภทใด
  • องค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งได้แก่ ฉาก แสง สี เสียง เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่ใช้ในการแสดงจะช่วยสร้างบรรยากาศให้มีความสมจริงมากน้อยเพียงใด
  • ความเป็นเอกภาพ ผู้แสดงต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การวิจารณ์ละครสังคีต

  • รูปแบบของการแสดง พิจารณาว่าเป็นการแสดงละครสังคีตเรื่องใด
  • องค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งได้แก่ ฉาก แสง สี เสียง เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่ใช้ในการแสดงช่วยสร้างบรรยากาศให้มีความสมจริงมากน้อยเพียงใด
  • ความเป็นเอกภาพ ผู้แสดงทุกคนต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 เรื่องการแสดงละครที่ไม่ใช้ท่ารำ
การแสดงละครที่ไม่ใช้ท่ารำ เป็นละครที่ดำเนินเรื่องโดยไม่ใช้ท่ารำ มีแต่บทร้องและบทพูดในการดำเนินเรื่อง โดยดัดแปลงมาจากละครตะวันตกและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการแสดง ทำให้ผู้ชมเข้าใจ สามารถวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดงได้ตามหลักการละคร
0/8
หน่วยที่ 4 เรื่องการสร้างสรรค์ละครสั้น
ละครสั้นเป็นการแสดงรูปแบบหนึ่งที่ช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยท่วงท่าและการเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถดัดแปลงมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งในการแสดงละครสั้นจะต้องคำนึงถึงรูปแบบการนำเสนอ และเทคนิคที่นำมาจัดแสดงเพื่อให้เกิดความสมจริง และควรมีการวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดง เพื่อนำไปปรับปรุงการแสดงให้มีคุณภาพมากขึ้น
0/6
0% Complete