รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 เรื่องการแสดงละครที่ไม่ใช้ท่ารำ
การแสดงละครที่ไม่ใช้ท่ารำ เป็นละครที่ดำเนินเรื่องโดยไม่ใช้ท่ารำ มีแต่บทร้องและบทพูดในการดำเนินเรื่อง โดยดัดแปลงมาจากละครตะวันตกและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการแสดง ทำให้ผู้ชมเข้าใจ สามารถวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดงได้ตามหลักการละคร
0/8
หน่วยที่ 4 เรื่องการสร้างสรรค์ละครสั้น
ละครสั้นเป็นการแสดงรูปแบบหนึ่งที่ช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยท่วงท่าและการเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถดัดแปลงมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งในการแสดงละครสั้นจะต้องคำนึงถึงรูปแบบการนำเสนอ และเทคนิคที่นำมาจัดแสดงเพื่อให้เกิดความสมจริง และควรมีการวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดง เพื่อนำไปปรับปรุงการแสดงให้มีคุณภาพมากขึ้น
0/6
Lesson: การวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดง
About Lesson

โครงเรื่อง

 • โครงเรื่องและเนื้อเรื่องซับซ้อนหรือไม่
 • โครงเรื่องและเนื้อเรื่องสอดคล้องกันหรือไม่
 • การจบเรื่องประทับใจหรือไม่

แนวคิดหรือแก่นของเรื่อง

 • ผู้ชมละครได้แนวคิดใดบ้างจากละครที่ชม
 • ผู้ชมเห็นด้วยกับแนวคิดของละครหรือไม่

ตัวละครและบทสนทนา

 • ลักษณะนิสัยของตัวละครคงที่หรือไม่
 • บทสนทนาเหมาะสมกับวัย ฐานะ และสภาพแวดล้อมหรือไม่
 • บทสนทนาเหมาะสมกับอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครหรือไม่
 • จากพฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละครทำให้ผู้ชมเห็นบุคลิกลักษณะและนิสัยของตัวละครเด่นชัดเพียงใด
 • ตัวละครมีความคิด ความต้องการเหมือนมนุษย์ธรรมดาหรือไม่
 • พฤติกรรมของตัวละครก่อให้เกิดผลดี ผลร้ายแก่ตัวละครอย่างไร

ทัศนองค์ประกอบอื่นๆ

 • การบ่งบอกเวลาและสถานที่ในเรื่องมีความเหมาะสมกับการดำเนินเรื่องเพียงใด
 • การแต่งกายเหมาะสมกับฐานะและบุคลิกของตัวละครหรือไม่
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 เรื่องการแสดงละครที่ไม่ใช้ท่ารำ
การแสดงละครที่ไม่ใช้ท่ารำ เป็นละครที่ดำเนินเรื่องโดยไม่ใช้ท่ารำ มีแต่บทร้องและบทพูดในการดำเนินเรื่อง โดยดัดแปลงมาจากละครตะวันตกและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการแสดง ทำให้ผู้ชมเข้าใจ สามารถวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดงได้ตามหลักการละคร
0/8
หน่วยที่ 4 เรื่องการสร้างสรรค์ละครสั้น
ละครสั้นเป็นการแสดงรูปแบบหนึ่งที่ช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยท่วงท่าและการเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถดัดแปลงมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งในการแสดงละครสั้นจะต้องคำนึงถึงรูปแบบการนำเสนอ และเทคนิคที่นำมาจัดแสดงเพื่อให้เกิดความสมจริง และควรมีการวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดง เพื่อนำไปปรับปรุงการแสดงให้มีคุณภาพมากขึ้น
0/6
0% Complete