นาฏศิลป์ ศ31102 ม.4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา ศ 31101-2  รายวิชา   นาฏศิลป์                                                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค =  80 : 20                                                           จำนวน  1.0  หน่วยกิต

ศึกษา  เปรียบเทียบ   วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  เกี่ยวกับรูปแบบ  ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ความงามและคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์ การละครไทยและสากล  บุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของไทยยุคสมัยต่างๆ  การแสดงพื้นเมืองภาคต่างๆ  การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ  การประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นคู่และเป็นหมู่  ความหมาย  ประวัติความเป็นมาท่าทาง เพลงที่ใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำ หลักการสร้างสรรค์ และการวิจารณ์ หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร ละครสร้างสรรค์  ความเป็นมา  องค์ประกอบของละครสร้างสรรค์  ละครพูด  ละครโศกนาฏกรรม  ละครสุขนาฏกรรม  ละครแนวเหมือนจริงและไม่เหมือนจริง  เทคนิคการใช้แสง  สี  เสียง  ฉาก  อุปกรณ์  สถานที่  และเครื่องแต่งกายในการจัดการแสดงนาฏศิลป์  การประเมินคุณภาพด้านการแสดง  และคุณภาพองค์ประกอบการแสดง   สร้างสรรค์ผลงาน  จัดการแสดงในวันสำคัญของโรงเรียน  จัดชุดการแสดงประจำโรงเรียน  การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านพลังงาน การประหยัดพลังงาน ศิลปะวัมนธรรมของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอแนวคิดอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะกระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทางนาฏศิลป์   และละครอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

รหัสตัวชี้วัด

ศ3.1    ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8

ศ3.2    ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4

รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด

 

 

 

 

Show More

What Will You Learn?

  • นักเรียนมีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ
  • นักเรียนสามารถวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง
  • นักเรียนอภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ
  • นักเรียนบรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  • นักเรียนมีการพัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง
  • นักเรียนสามารถวิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร

About the instructor

Wandee Bungploeng
ครูนาฏศิลป์

Course Curriculum

หน่วยที่ ๓ เรื่องละครไทย
ละครไทยจะต้องมีทักษะในการแสดงที่หลากหลายรูปแบบ ในการสื่อความหมายในการแสดง ละครไทย มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในแต่ละยุค

หน่วยที่ 4 เรื่องการชม วิจารณ์ และประเมินคุณภาพการแสดง
การชม วิจารณ์ และประเมินคุณภาพการแสดง จะต้องวิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร ตลอดจนพัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินการแสดง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?