นาฏศิลป์ ศ22102 ม.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

Basic course description

Art learning subject group, Mathayomsuksa 2

Course Code Fri 22102 Course of Dramatic Arts Semester 1 Time 20 hours

Score ratio during the course : Final semester = 80 : 20 Total 0.5 credits

ศึกษาความรู้โดยการ อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆ กับการแสดง  สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร  วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยใช้นาฏศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม  เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง  เชื่อมโยงความรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ  เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ ทักษะการแสดงของท้องถิ่น ระบุการแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต  การแสดงละครของประเทศในแถบอาเซียน อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร การคัดแยกประเภทของขยะ และการมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงาน

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านการใฝ่เรียนรู้ การมุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ มีวินัย รักความเป็นไทยและการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การรักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

รหัสตัวชี้วัด

ศ 3.1     ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5

3.2 m.2/1, m.2/2, m.2/3

Total 8 indicators

What Will You Learn?

  • นักเรียนสามารถอธิบายหลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบของการแสดงละครได้
  • นักเรียนบรรยายความสัมพันธ์ของการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ
  • นักเรียนมีทักษะในการแสดงที่หลากหลายรูปแบบและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

About the instructor

Wandee Bungploeng
ครูนาฏศิลป์

Course Curriculum

หน่วยที่ 10 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการละคร
ละครเป็นศิลปะการแสดงที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานในเรื่องของการสร้างสรรค์การแสดง องค์ประกอบของการแสดง รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ

หน่วยที่ 11 เรื่องการแสดงละคร
การแสดงละคร เป็นการนำจินตนาการและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมาเสนอเป็นเรื่องราวให้มีความต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการบูรณาการกับศิลปะแขนงอื่นๆ จึงจะสามารถวิเคราะห์การแสดงได้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?