นาฏศิลป์ ศ16101 ป.6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส


ศึกษา   ค้นคว้าและปฏิบัติงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ที่เน้นการเคลื่อนไหวการแสดงที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก มีทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ นาฏยศัพท์และภาษาท่า  มีการแสดงงานนาฏศิลป์ บทเพลงรำวงมาตรฐานอันเป็นการแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่น เพลงงามแสงเดือน การเรียนรู้มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร บทบาทหน้าที่ของงานนาฏศิลป์และละคร รวมถึงประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิด การระบุ การอธิบาย การคิดสร้างสรรค์  การบอกเล่า วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  เกม การประดิษฐ์ และกระบวนการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความคิด  ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้    มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการทำงานและชีวิตประจำวัน  มีความชื่นชม  เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล อย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม

What Will You Learn?

 • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

About the instructor

กมลวรรณ ทองชื่น
ครูผู้สอน รายวิชา นาฏศิลป์ 👉🏻มิสจอย 👈🏻

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย
การแสดงนาฏศิลป์และละครไทยถือกำเนิดมาช้านาน เป็นการแสดงที่สร้างความสุขความผ่อนคลายให้กับคนในชาติ เป็นการแสดงที่มีคุณค่าต่อคนในสังคมและประเทศชาติ เพราะแสดงถึงความเป็นอารยประเทศและเป็นศูนย์รวมของศิลปะแขนงต่างๆ อีกทั้งในการแสดงนาฏศิลป์และละครไทยยังมีบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์การแสดงให้มีเอกลักษณ์และเป็นแบบแผนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน การแสดงนาฏศิลป์และละครไทยจึงเป็นการแสดงที่มีความสำคัญต่อชาติไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่ชาติไทยสืบไป

 • ความหมายและความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
  00:00
 • ความสำคัญ คุณค่าและบุคคลสำคัญของนาฏศิลป์ไทย
  00:00
 • ความหมายและความเป็นมาของละครไทย
  00:00
 • ความสำคัญ คุณค่าและบุคคลสำคัญของการละครไทย
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร
การมีมารยาทในการชมการแสดงจะทำให้ชมการแสดงได้เข้าใจ ไม่รบกวนสมาชิกของผู้ชมและผู้แสดง ควรมีหลักในการชมการแสดงเพื่อที่จะทำให้ชมการแสดงได้เข้าใจมากขึ้น และได้รับประโยชน์จากการชมการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 • หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร
  00:00
 • ประโยชน์ของการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของงานนาฏศิลป์และการละคร
การแสดงนาฏศิลป์และละครเป็นการแสดงที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตของคนในสังคม เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีของคนในสังคม ซึ่งในการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์และละครจะต้องประกอบด้วยบุคคลฝ่ายต่างๆที่มีหน้าที่ในการสร้างสรรค์การแสดงที่แตกต่างกัน มาร่วมสร้างสรรค์การแสดงโดยต้องอาศัยความร่วมมือ ความสามัคคีในการสร้างสรรค์การแสดง เพื่อให้การแสดงสมบูรณ์ และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 • องค์ประกอบของนาฏศิลป์
  00:00
 • องค์ประกอบของละคร บทบาทหน้าที่ในการจัดนาฏศิลป์และละคร และความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์และละครกับชีวิตประจำวัน
  00:00
 • ทบทวนบทเรียนบทบาทหน้าที่ของนาฏศิลป์และละคร

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?