นาฏศิลป์ ศ14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

     

ศึกษา  ฝึกทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์โดยใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว แสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ เป็นหมู่ พร้อมทั้งเล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร  ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ  การแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น  ความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์   นำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตประจำวัน บนพื้นฐานของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ประกอบด้วยความรู้และคุณธรรม มีค่านิยม 12 ประการ รักษาวัฒนธรรมประจำชาติโดย

โดยใช้กระบวนการถ่ายทอด  กระบวนการคิด  การอธิบาย การเปรียบเทียบ  การฝึกทักษะความชำนาญ  การบอกเล่า วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ กระบวนการกลุ่มและกระบวนการฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะความชำนาญ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการทำงานและชีวิตประจำวัน มีความชื่นชม เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

What Will You Learn?

  • นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมืองและอธิบายความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนนาฏศิลป์ไทยได้
  • นักเรียนสามารถแสดงท่ารำทางนาฏศิลป์ไทยได้
  • นักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงนาฏศิลป์ไทย

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล การแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่

หน่วยที่ 3 นาฏศิลป์ไทยกับการแสดงท้องถิ่น

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?