นาฏศิลป์ ศ13102 ป.3 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา   ค้นคว้าและปฏิบัติหลักการและวิธีการปฏิบัติท่าทางทางนาฏศิลป์ นาฏยศัพท์และภาษาท่า การสร้างสรรค์เคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบลักษณะต่างๆ ประวัติและการแสดงรำวงมาตรฐานที่มีแหล่งที่มาจากการแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่น การเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดง และผู้ชม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน   การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านในท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค การระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ ที่มาและความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ การบูรณาการวิชานาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่นๆจากการแสดงโขน การแสดงออกทางดนตรีนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ รู้คุณค่า นำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตประจำวัน บนพื้นฐานของความพอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีประกอบด้วยความรู้และคุณธรรม มีค่านิยม 12 ประการ รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ และมีการแสดงออกถึงวิธีการ รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิด การระบุ การอธิบาย การคิดสร้างสรรค์  การบอกเล่า วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  กระบวนการกลุ่ม  เกม การประดิษฐ์ และกระบวนการฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความคิด  ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้    มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการทำงานและชีวิตประจำวัน  มีความชื่นชม  เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากลมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

What Will You Learn?

 • 1.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนาฏศิลป์ไทย
 • 2.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการแสดงนาฏศิลป์ไทย
 • 3.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการบูรณาการนาฏศิลป์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง
นาฏศิลป์พื้นเมืองเป็นศิลปะการแสดงระบำ รำ ฟ้อน ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น สะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและท้องถิ่น เป็นมรดกของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้สืบไป

 • การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทย (สัปดาห์ที่ 2) 8-12 พ.ย. 2564
  00:00
 • การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทย (สัปดาห์ที่ 4) 22-26 พ.ย. 2564
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย
1.การแสดงนาฏศิลป์ไทยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีคุณค่า และควรค่าแก่การอนุรักษ์ส่งเสริมให้อยู่คู่ชาติไทยสืบไป 2.การมีหลักการชมการแสดงทำให้ชมการแสดงได้เข้าใจ และผู้ชมควรมีมารยาทในการชมการแสดง เพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิของผู้แสดงและผู้ชมท่านอื่น

 • ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ไทย (สัปดาห์ที่ 6) 6-10 ธ.ค. 2564
  00:00
 • ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ไทย (สัปดาห์ที่ 8) 20-24 ธ.ค. 2564
  00:00
 • ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย (สัปดาห์ที่ 11) 10-14 ม.ค. 2564
  00:00
 • หลักการชมการแสดง (สัปดาห์ที่ 13) 24-28 ม.ค. 2564
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บูรณาการนาฏศิลป์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
การบูรณาการการแสดงนาฏศิลป์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจะทำให้เกิดการแสดงมีความสมบูรณ์ สวยงาม และมีเอกลักษณ์ ผู้ชมเกิดความรู้สึกชืมชอบ ประทับใจในการแสดง

 • การบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่นๆ 1 (สัปดาห์ที่ 15) 7-11 ก.พ. 2564
  00:00
 • การบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่นๆ 2 (สัปดาห์ที่ 17) 21-25 ก.พ. 2564

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?