นาฏศิลป์ ศ13101 ป.3 ภาคเรียนที่1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา นาฏศิลป์     รหัสวิชา ศ13101                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน 1-2                                  เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

           ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติหลักการและวิธีการปฏิบัติท่าทางทางนาฏศิลป์ นาฏยศัพท์และภาษาท่า          การสร้างสรรค์เคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบลักษณะต่างๆ ประวัติและองค์ประกอบการแสดงรำวงมาตรฐานที่มีแหล่งที่มาจากการแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่น การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองในแต่ละภูมิภาค การเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม ซึ่งบทบาทหน้าที่และมารยาทของผู้ชมการแสดงเช่นการแต่งกายสุภาพ การปรบมือให้กำลังนักแสดง การปฎิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ การดูแลรักษาความสะอาด มีการแสดงออกถึงวิธีการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน การระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ ที่มาและความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ การบูรณาการวิชานาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่นๆจากการแสดงโขน การแสดงออกทางดนตรีนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ รู้คุณค่า นำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตประจำวัน บนพื้นฐานของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีประกอบด้วยความรู้และคุณธรรม มีค่านิยม 12 ประการ รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ

            โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิด การระบุ การอธิบาย การคิดสร้างสรรค์     การบอกเล่า วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ กระบวนการกลุ่ม เกม การประดิษฐ์ กระบวนการฝึกปฏิบัติ และสามารถใช้เทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนผ่านระบบ LMS

          เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการทำงานและชีวิตประจำวัน มีความชื่นชม เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย    ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากลมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ศ.3.1    ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5

ศ.3.2    ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3

รวม  8  ตัวชี้วัด

 

Show More

What Will You Learn?

  • นักเรียนเข้าใจความหมายหลักและวิธีการปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่า
  • นักเรียนเข้าใจความหมายสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ
  • นักเรียนเข้าใจหลักการในรำวงมาตรฐาน
  • นักเรียนเข้าใจหลักในการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
  • นักเรียนเข้าใจหลักในการแสดงนาฏศิลป์ไทย
  • นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องบูรณาการนาฏศิลป์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์

  • นาฏศัพท์และภาษาท่า (สัปดาห์ที่ 1)
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?