นาฏศิลป์ ศ12101 ป.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหวแบบอิสระ การเคลื่อนไหวแบบมีรูปแบบ การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ และการประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง การเรียนรู้พื้นฐานท่าทางนาฏศิลป์ นาฏยศัพท์และภาษาท่า มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ท่าทางประกอบเพลงเพื่อเป็นการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมปฏิบัติท่าทางประกอบเพลง ปันรักด้วยสองมือเรา การมีมารยาทของการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย ทั้งการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม และเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและปฏิบัติการละเล่นของเด็กไทยในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  รู้คุณค่า นำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตประจำวัน บนพื้นฐานของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ประกอบด้วยความรู้และคุณธรรม มีค่านิยม 12 ประการ รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิด การระบุ การอธิบาย การคิดสร้างสรรค์  การบอกเล่า วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  กระบวนการกลุ่ม  เกม การประดิษฐ์ และกระบวนการฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความคิด  ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้    มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการทำงานและชีวิตประจำวัน  มีความชื่นชม  เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากลมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

What Will You Learn?

  • 1.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย
  • 2.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง การละเล่นพื้นบ้านของไทย

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย
การมีมารยาทในการรับชมการแสดงจะทำให้ได้รับประโยชน์ ความสนุกสนานในการชมการแสดง ทำให้ผู้แสดงมีสมาธิในการแสดง และผู้ชมคนอื่นๆได้รับความสนุกสนานไปด้วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การละเล่นพื้นบ้านของไทย
การละเล่นพื้นบ้านของไทยเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาช้านาน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทย และเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกสนานบันเทิงใจ ซึ่งคนไทยทุกคนควรร่วมมือกันอนุรักษ์สืบทอดต่อไป

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?