นาฏศิลป์ ศ 21101 ม.1 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ นาฏยศัพท์และภาษาท่า มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยและละคร องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทยและละคร การเรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์และละคร เปรียบเทียบประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ของแต่ละท้องถิ่น แต่ละยุคสมัย รวมถึงมีทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงละคร ทั้งเทคนิคการแสดงพื้นฐาน บทบาทความสำคัญของนักแสดง รู้จักแนวทางการจัดการด้านการแสดง ซึ่งมีการแสดงออกทางการละครอย่างสร้างสรรค์ รู้คุณค่า นำประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด บนพื้นฐานของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีหลักการชมการแสดง รู้จักการแสดงออกถึงวิธีการ รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิด การะบุ อธิบาย และอภิปราย การคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ บอกเล่า วิพากษ์วิจารณ์ เกม การประดิษฐ์ และมีกระบวนการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความคิด และเข้าใจ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการทำงานและชีวิตประจำวัน มีความชื่นชม เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

What Will You Learn?

 • - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับละคร
 • - นักเรียนสามารถปฏิบัติการแสดงละครได้
 • - มีทักษะพื้นฐานทางด้านการแสดงละคร
 • - มีแนวทางการจัดการด้านการแสดงได้ดี

About the instructor

กมลวรรณ ทองชื่น
ครูผู้สอน รายวิชา นาฏศิลป์ 👉🏻มิสจอย 👈🏻

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับละคร
ละครเป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และมีมานับตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งในปัจจุบันละครได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมากโดยเฉพาะละครโทรทัศน์

 • ความหมายและประวัติความเป็นมาของละคร
  00:00
 • องค์ประกอบของละคร
  00:00
 • ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย
  00:00
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของละคร
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงละคร
การแสดงละคร เป็นทักษะที่ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติซ้ำๆ ด้วยความอดทนต้องมีเวลาฝึกฝนพอสมควร จึงจะสามารถแสดงละครได้ ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับละครเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ผู้เรียนควรศึกษาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน องค์ประกอบของการแสดงละคร เทคนิคการเขียนบทละคร หลักการพัฒนารูปแบบการแสดง การฝึกหัดแสดงละครสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้มีความรู้ และมีทักษะพื้นฐานสำหรับการแสดงละครได้ถูกต้อง

 • เทคนิคและองค์ประกอบของการแสดงละครพื้นฐาน
  00:00
 • เทคนิคการเขียนบทละคร
  00:00
 • บทบาทความสำคัญของการแสดงและการพัฒนารูปแบบการแสดง
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 แนวทางการจัดการด้านการแสดง
การสร้างงานละคร เป็นงานที่ต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถหลายฝ่าย ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องมีความสามัคคีกัน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ไม่ก้าวก่ายงานผู้อื่นอันจะส่งผลให้การแสดงประสบผลสำเร็จซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของฝ่ายต่างๆในการจัดการแสดง ขั้นตอนการแสดงละคร หลักในการชมการแสดง และเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของการแสดง ถือเป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถจะนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง

 • บทบาทหน้าที่ของฝ่ายในการสร้างละครและแนวทางการจัดการแสดง
 • ตัวอย่างการฝึกหัดการแสดงละครสร้างสรรค์และหลักในการชมการแสดง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?